Del

AMU audit

Reviderede AMU audit tjeklister, version 3- 2016

AMU audit tjeklisterne er revideret i forhold til den seneste justering af AMU bekendtgørelsen om lærerkvalifikationer. I justeringen blev det præciseret, at lærere ansat før 17. januar 2010 skulle have pædagogiske kvalifikationer målrettet undervisning af voksne mindst svarende til det tidligere pædagogikum.

Præciseringen fjerner kravet om diplomuddannelse til alle lærere ved AMU uanset ansættelsestidspunkt, som fejlagtigt ikke var korrigeret i den tidligere AMU bekendtgørelse.

I forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen udarbejde STUK også en ny tjekliste til lærerkvalifikationer, ”Tjekliste V til undervisere”. Tjeklisten kan ses i dette link.

Om ”kattelem” og lærerkvalifikationer

Ministeriet har valgt, at den såkaldte ”kattelem” ikke er nævnt i deres tjekliste og i dialogen med STUK er tilkendegivelsen, at ”kattelemmen” fortsat eksisterer, men STUK har valgt ikke at nævne den i tjeklisten, da skolerne ikke kan benytte den i særligt vidt omfang.

Vi har dog valgt at lade den indgå i AMU audit tjeklisterne, da ”kattelemmen” fortsat er en del af lovgivningen.

”Kattelemmen” er formuleret således i AMU-bekendtgørelsens § 14:  

”Den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse kan fravige kravet om diplomuddannelsesniveau i særlige tilfælde, hvor niveauet i en videregående voksenuddannelse i pædagogik er hensigtsmæssig for kompetenceprofilen for skolens samlede lærergruppe.”

Flg. tjeklister er redigeret til version 3 – 2016 

  • AMU audit tjekliste for undervisningen
  • AMU audit tjekliste for IKV
  • AMU audit tjekliste udlagt undervisning

Spørgsmål om lærerkvalifikationer er markeret med gul baggrund

Flg. tjekliste er forsat gældende i version 1- 2016

  • AMU audit udskrifter

Disse tjeklister er samme version som 2015

  • AMU audit tjekliste for administrative funktioner
  • AMU audit tjekliste til uanmeldt audit

AMU audit netværks seminar, tirsdag den 24. januar 2017

Programmet for dagen, samt tilmelding, findes her. 

AMU audit pjece

Vi har udarbejdet en AMU audit pjece, som kan downloades til print fra hjemmesiden, så alle har mulighed for en ensartet præsentation af skolernes arbejde med egenkontrol. Du kan finde pjecen her.

Tematisk eftersyn, stikprøver på AMU

STUK har informeret DEG-L om, at det tematiske eftersyn med lærekvalifikationer og egenkontrol bliver gennemført som stikprøver på ca. 10-15 skoler i stedet for, som tidligere annonceret, en selvindberetning for alle skoler.
VEU-udvalget har haft mulighed for at kommentere det spørgeskema, som anvendes. Stikprøverne forventes iværksat inden sommerferien.

Baggrund

Oversigten over ”Lokale AMU audit netværk” er redigeret i januar 2016. ”Status januar 2015 AMU audit netværk” bygger på en rundspørge blandt netværkene i 2014, ligesom ”AMU audit – hvordan gøres det i praksis” er en videreført udgave fra 2015.

Lokale AMU audit netværk

Status januar 2015 AMU audit netværk

AMU audit - hvordan gøres det i praksis?

AMU audit seminar 2017

AMU Audit seminar 2016

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

For tredje år i træk samledes AMU udbyderne for at udveksle erfaringer om arbejdet med egenkontrol og høre om nye initiativer. Trods snefald i store dele af landet, nåede langt de fleste deltagere frem, og seminaret blev det indtil nu, mest velbesøgte.

Uddannelseschef Anders Lykke Nielsen fra EUC Nordvestsjælland indledte dagen et oplæg om, hvordan AMU audit praktiseres i Region Sjælland og konkluderede, at der i dag er langt bedre styr på det end for tre år siden. Den præsenterede Audit-cirkel om, hvordan skolerne gensidigt gennemfører audit hos hinanden i regionen, vakte især opmærksomhed blandt deltagerne. Med udgangspunkt i skolernes gode erfaringer med eget initiativ til AMU audit, lagde Anders op til nye tanker om, hvorvidt skolerne også kunne gøre pædagogisk udvikling til et fælles anliggende.

Fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen, STUK, introducerede nyt om Viskvalitet.dk og på baggrund af udviklingsprocessen og de overvejelser, der ligger til grund for fornyelsen, fik deltagerne en rigtig god indsigt i og ballast til det kommende arbejde. Der var stor interesse for baggrunden for spørgsmålene og drøftelser om ministeriets indirekte prioriteringer i valget af spørgsmål. Fornyelsen indeholder kategorisering af spørgsmålene ved resultatvisninger i tre kvalitetsdimensioner: kursusudbytte, lærerens præstation samt undervisningens form og indhold. Med indførelsen af en 10-punktsskala, er hensigten også, at resultaterne i højere gad anvendes i arbejdet med kvalitetsudvikling og med mindre fokus på gennemsnitstal.  

Chefkonsulent, Michael Østergaard, STUK, orienterede om de positive resultater af tilsynsbesøgene i 2015, hvor der udelukkende var tale om anledning til få korrigerende handlinger. STUK har afleveret omfattende materiale til Rigsrevisionen, som opfølgning på rapporten om utilsigtet brug af AMU. DEG-L bidrog også med materiale om AMU audit. STUK afventer p.t., hvorvidt Rigsrevisionen har behov for yderligere materiale, før sagen kan afsluttes. Tilsynet i 2016 forventes, som noget nyt at have fokus på resultater og erfaringer med skolernes egenkontrol f.eks. i form af AMU audit samt lærerkvalifikationer. I 2. halvår af 2016 forventer man også at anvende VisKvalitet til tematisk tilsyn.

Med optakt fra Sofie Janning, Selandia, om arbejdet med undervisningsplaner, blev der udvekslet erfaringer og tips til det daglige arbejde, ligesom der også blev sat fokus på tilsyn ved udlagt undervisning. Arbejdsgruppen bag AMU audit materialet og seminaret orienterede om den kommende revision af tjeklisterne, som sendes til skolerne inden den 1. marts 2016 sammen med datoen for næste års netværksseminar. I januar 2016 omfatter AMU audit netværket: 50 erhvervsskoler, 4 AMU-centre, 8 SOSU skoler, 2 landbrugsskoler, 3 VUC-centre og 1 professionshøjskole.

Slides fra AMU audit seminaret  januar 2016

Oplæg v. Mie Poulsen, AMU audit projektgruppen

Oplæg v. Anders Lykke Nielsen, Uddannelseschef AMU og Efteruddannelse

Oplæg v. Jørgen Brogaard Nielsen, STUK

Oplæg v. Michael Østergaard, STUK 

Vil du vide mere?

Lotte Mollerup- Uddannelseskonsulent for VEU
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K