Del

Den fortsatte proces

Undervisningsministeriet skal nu omsætte forliget til et lovforslag, som efter planen skal behandles i folketinget til oktober.

Efter vedtagelse ved tredjebehandlingen i tinget og regentens underskrift skal ministeriet udarbejde de nødvendige bekendtgørelser, som forventes udstedt i begyndelsen af 2017. Så reformen kan få virkning for de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse efter sommerferien 2017. Det gælder dog ikke de nye adgangskrav, der først sættes i værk 2019, så der bliver tid til at indarbejde bl.a. den ændrede uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolen.

Vi søger indflydelse

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil fortsat i størst muligt omfang søge indflydelse på den fortsatte proces. Vi vil føre drøftelser med ministeriet om udmøntningen af forliget, og vi vil afgive høringssvar både i forhold til lovteksten, herunder lovbemærkningerne, og i forhold til de bekendtgørelser, der følger af loven.

Gymnasieforliget betyder også, at der skal være nye forhandlinger i bl.a. eud-forligskredsen om de afledede konsekvenser på erhvervsuddannelserne. Også her vil foreningen arbejde målrette på at nå et resultat, som er til gavn for eleverne og dermed også for skolerne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K