Del

Ny bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Kort for sommerferien deltog repræsentanter for bestyrelsesforeningerne, herunder IB Haahr, i et orienteringsmøde med Ministeriet for Børn og Undervisning om ny bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter.

Det var bestyrelsernes opfattelse, at ministeriets forslag til en skrivelse var udfærdiget noget formynderisk, og at sproget flere steder gav udtryk for en mistillid over for modtagerne/læserne af skrivelsen, - en kritik som ministeriet tog til efterretning.
Bestyrelsernes ønske om ændring af tidsfristerne blev ligeledes imødekommet. I den forbindelse skal det her nævnes, at skolerne naturligvis skal følge de frister, som fremgår af de respektive udsendte retningslinjer, som kontrakterne er indgået i henhold til.

Ministeriet ønskede at ændre i beløbene i basis- og ekstrarammen, så der på alle niveauer flyttes 10.000 kr. fra basisrammen over til ekstrarammen i forhold til tidligere års fordelinger. Dette var der tilslutning til.

På mødet var der yderligere enighed om, at bestyrelsesforeningerne skulle tage initiativ til at få udfærdiget en skabelon til brug, når der skal udfærdiges resultatlønskontrakter. En fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle foreningssekretariater og ministeriet er blevet nedsat til at udarbejde skabelonen og en eventuel vejledning.

 

Læs brevet fra ministeriet her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K