Del

Flere kvinder i bestyrelserne

Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse.

Reglerne vil blandt andet gælde for erhvervsskolerne og for langt de flestes vedkommende vil det betyde, at der skal udarbejdes en handlingsplan for  en mere ligelig fordenling af kvinder og mænd i både bestyrelser og ledelser.

I det omfang skolen allerede har en ligelig kønsfordeling i ledelsen - det vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget sige mindst 40/60 procent af hvert køn - vil skolen ikke være forpligtet til at opstille måltal eller udarbejde en politik. Oplysningen om den ligelige kønsfordeling skal i så fald fremgå af indberetningen til ressortministeren.

Der gælder endvidere en bagatelgrænse i relation til kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling. Skoler, der beskæftiger under 50 medarbejdere, er således ikke underlagt kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling.

De nye regler træder i kraft den 1. april 2013.

Ledelsen skal derfor inden den 1. april 2013 have taget stilling til, hvorvidt der er behov for at opstille måltal og udarbejde en politik, eller om skolen allerede opfylder lovens krav om en ligelig fordeling.

 

Måltal, politik for ligestilling og afrapportering

Ifølge § 11, stk. 2, bør bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd - det vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget sige, at der mindst skal være 1/3 medlemmer af hvert køn.

For at sikre opfyldelsen af ovenstående, skal det øverste ledelsesorgan i de omfattede skoler opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, typisk kvinder, i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer.

Fastsættelsen af måltal  består af to dele: (i) Fastsættelse af en andel, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn og (ii) angivelse af en tidshorisont inden for hvilken man tilstræber at opnå den pågældende andel/antal. Heraf følger naturligvis, at den fastsatte andel skal være større end den andel, herunder antallet, det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelsen af måltallet. Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, og ikke eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter. Ved fastsættelsen af måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen eller i andre kollektive ledelsesorganer, bør skolen sigte mod en afbalanceret kønssammensætning. Det vil i praksis sige minimum 1/3 af det ene køn. Tidshorisonten bør endvidere højst fastsættes til 4 år, svarende til den periode det maksimalt tager at udskifte medlemmerne af bestyrelsen.

Der er tale om en ”bør” bestemmelse, som overlader et vist rum for fortolkning og konkret skøn.

I skoler, der har mindst 50 ansatte, vil det centrale ledelsesorgan være forpligtet til at udarbejde en politik for ligestilling med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i skolen øvrige ledelsesniveauer.

Den udarbejdede politik skal indeholde en beskrivelse af skolens indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i skolens øvrige ledelsesniveauer.

Formuleringen "øvrige ledelsesniveauer" skal ifølge bemærkningerne til lovforslaget forstås som ledende stillinger, der ikke relatere sig til den øverste ledelse af skolen. Det omfatter således alle former for lederstillinger, f.eks. direktører, afdelingsledere, kontorchefer og teamledere.

Det er op til den enkelte skole at beslutte, om man ønsker at lave en generel politik for hele institutionen, eller om den skal være mere detaljeret og f.eks. have fokus på hvert enkelt ledelsesniveau. Hensigten er således, at der gives institutionerne/virksomhederne fleksibilitet til selv at bestemme, hvordan de vil udforme deres politik. Skolerne kan således vælge de procedurer/metoder, de finder bedst egnede til at fremme en mere ligelig kønssammensætning i den generelle ledelse af skolen. F.eks. ved at skabe rammer for den enkeltes karriereudvikling gennem netværk, stille krav til ansættelses- og rekrutteringsprocessen, etablere førleder-kurser, oprette mentorordninger, fastsætte interne måltal for antallet af det underrepræsenterede køn, eller i øvrigt gøre skolen attraktiv for ledere af begge køn.

Skolen skal via deres ressortministerium indsende indberetninger om status for opfyldelse af det opstillede måltal, herunder for hvorfor man i givet fald ikke har nået det opstillede måltal. Skolerne skal samtidig oplyse om den udarbejdede politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået.

Der er ingen sanktionsmuligheder i ligestillingsloven, men der sker opfølgning på sammensætningen i Erhvervsstyrelsen og via ligestillingsredegørelserne.

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K