Del

Dialogmøder om OK13

 

DE-B har netop afholdt to dialogmøder om OK13 i Aarhus og København.
På møderne gav Inge Friis Svendsenfra Moderniseringsstyrelsen en grundig gennemgang af bestyrelsernes rolle i forbindelse med OK13; og Lars Mortensen fra MBU hold et indlæg om, hvordan man forventer, OK13 skal løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne.

Sikre ledelse og kvalitet
Inge Friis Svendsen tydeliggjorde for alle deltagere på møderne, at bestyrelsens fornemmeste opgave er at sikre, at skolen har en ledelse, som er i stand til at lede og opbygge en organisation, der matcher fremtidens OK13 udfordringer.

- Skolerne har med OK13 fået et nyt ledelsesrum, og det skal I som bestyrelser nu bakke op om og udfylde sammen med den daglige ledelse, sagde Inge Friis Svendsen.

- I skal selvfølgelig ikke ned i maskinrummet, men have fokus på implementeringsstrategien og sætte jer mål for, hvordan I får løftet kvaliteten inden for de nye rammer, understregede Inge Friis Svendsen.

OK13 er et egentligt paradigmeskifte og vil skabe en ny hverdag på skolerne. Målet med OK13 er bla. at skabe det kvalitetsløft som alle, både elever og aftagere, efterspørger.

To datoer – en udfordring
De nye arbejdstidsregler træder i kraft på to forskellige datoer, hvilket skaber særlige udfordringer på en del skoler. For hhx og htx gælder de nye regler fra den 1. august 2013, på EUD og AMU fra den 1. august 2014.
- Jeg ved, det bliver en udfordring, men for at lempe overgangen har man jo mulighed for at harmonisere overgangen ude på den enkelte skole, hvis man kan blive enig om det, sagde Inge Friis Svendsen.

Advarer mod lokalaftaler
En anden vigtig pointe var Moderniseringsstyrelsen advarsel mod at indgå lokalaftaler.
- Der er stadig adgang til at indgå lokalaftaler, men det skal understreges, at det er ikke intentionen Hvis man indgår nye lokalaftaler er der risiko for at tilsidesætte det ledelsesrum, I netop er blevet givet og være direkte i modstrid med regeringens og folketingets beslutning.

Bestyrelserne skal:

          Rekruttere direktører, der kan løfte ledelsesopgaven

          Lægge strategi med fokus på kvalitetsløft for eleverne og udgangspunkt i det nye ledelsesrum

          Stille klar forventning til, at direktørerne indtager ledelsesrummet – og bakke op, hvis der er støj og modstand

          Gå i dialog med direktørerne om den transformationsproces og kulturforandring, erhvervsskolerne skal igennem

          Følge op på eksekvering og resultater, f.eks. gennem resultatkontrakten

Se Inge Friis Svendsens slides her

 

Den bedst uddannede generation
Lars Mortensen fra MBU holdt et indlæg under titlen Kvalitetsløft og OK13.
- Regerings mål er klart. Vi skal skabe den bedst uddannede generation i danmarkshistorien, og det kræver et kvalitetsløft blandt andet på erhvervsuddannelserne, sagde Lars Mortensen.

Kvalitetsløftet skal blandt andet skabes via ændringerne implementeringen af OK13, og vejene til målene er fx, at lærere og elever og voksne kursister skal have mere tid sammen til undervisning og læring samt:

          Flere og bedre undervisningstimer (flere timer på stx, hhx og hf – og på eud)

          Mere differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning
(holddeling, 2-lærerordning, individuel faglig vejledning o.l.)

          Mere praksisrettet, anvendelsesorienteret undervisning – kobling teori-praksis

          Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde med tilstedeværelse af lærer

          Styrket og professionel strategisk skoleledelse

          Styrket og målrettet kompetenceudvikling af ledere og lærere

- Samlet set bør alle skoler spørge sig selv, hvordan de bedst muligt kan øge elevernes udbytte af undervisningen og mindske frafaldet, sagde Lars Mortensen.

Se alle slides fra Lars Mortensens oplæg her.

 

Afrunding og debat
Efter oplæggene var der debat og mulighed for at stille spørgsmål samt afrunding ved Ib Haahr:

- Nu skal partsstyret ude i bestyrelserne bevise, at vi kan løse den store opgave, vi står over for ude på skolerne. I skal huske at OK13 er besluttet – den er ikke til diskussion, eller ”går over”, men er en reel mulighed for at udvikle og kvalitetsløfte vores uddannelser. Held og lykke med opgaven, sagde Ib Hahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

Kort og Godt om implementeringen af OK13

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K