Del

Den danske model for flere kvinder i bestyrelsen - politikker for ligestilling samt opstilling af måltal.

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013.

Med lovforslaget er der således indsat bestemmelser i ligestillingsloven (§ 11), hvorefter en række institutioner og virksomheder forpligtes til at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling, ligesom institutionerne og virksomhederne pålægges at indberette status for opfyldelse af de opstillede krav til ressortministeren.

Ifølge § 11, stk. 2, bør bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd - det vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget sige, at der mindst skal være 1/3 medlemmer af hvert køn.

For at sikre opfyldelsen af ovenstående, skal det øverste ledelsesorgan i de omfattede skoler opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, typisk kvinder, i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Fastsættelsen af måltal består af to dele: (1) Fastsættelse af en andel, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn, og (2) angivelse af en tidshorisont inden for hvilken man tilstræber at opnå den pågældende andel/antal.

Heraf følger naturligvis, at den fastsatte andel skal være større end den andel, herunder antallet, det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelsen af måltallet. Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, og ikke eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter.

Ved fastsættelsen af måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen eller i andre kollektive ledelsesorganer, bør skolen sigte mod en afbalanceret kønssammensætning. Det vil i praksis sige minimum 1/3 af det ene køn. Tidshorisonten bør endvidere højst fastsættes til 4 år, svarende til den periode det maksimalt tager at udskifte medlemmerne af bestyrelsen.

Der er tale om en ”bør” bestemmelse, som overlader et vist rum for fortolkning og konkret skøn.

I skoler, der har mindst 50 ansatte, vil det centrale ledelsesorgan være forpligtet til at udarbejde en politik for ligestilling med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i skolen øvrige ledelsesniveauer. Det er op til den enkelte skole at beslutte, om man ønsker at lave en generel politik for hele institutionen, eller om den skal være mere detaljeret og f.eks. have fokus på hvert enkelt ledelsesniveau.

Skolen skal via deres ressortministerium indsende indberetninger om status for opfyldelse af det opstillede måltal, herunder for hvorfor man i givet fald ikke har nået det opstillede måltal. Skolerne skal samtidig oplyse om den udarbejdede politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres og hvad der er opnået.

For god ordens skyld bemærkes, at indberetningen skal ske ved brug af et elektronisk indberetningssystem, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejder til formålet. Indberetningen skal ske årligt og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2. Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder pt. på den elektroniske løsning, jf. ovenfor, som ventes færdig inden udgangen af året.

Der er ingen sanktionsmuligheder i ligestillingsloven, men der sker opfølgning på sammensætningen i Erhvervsstyrelsen og via ligestillingsredegørelserne.

Sekretariatet bistår naturligvis gerne med yderligere information, såfremt dette måtte ønskes.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K