Del

Ny formålskontoplan fra MBU

MBU har i februar 2013 udsendt en ny formålskontoplan.

I forhold til konteringen af IDV-aktiviteter medfører den nye kontoplan en meget kraftig reduktion i antallet af formålsnumre. Dette er sket ud fra et ønske om at forenkle skolernes håndtering af IDV-aktiviteter.

Tidligere indeholdte formålskontoplanen formålsnumre, der gjorde det muligt at håndtere moms og lønsumsafgift via formålsnumre. Det er ikke muligt i den nye formålskontoplan, idet IDV-aktiviteterne her alene opdeles efter typen af aktiviteter. Eksempelvis skal alle undervisnings- og kursusaktiviteter, der udbydes som IDV konteres på ét formålsnummer.

Da det ikke længere er muligt at styre skolens moms- og lønsumsafgiftsforhold via formålsnumre, skal det nu ske på anden måde.

MBU lader det være op til den enkelte skole at bestemme, hvordan dette skal ske, men henviser dog til muligheden for at anvende hjælpeformål.

Som følge af den nye formålskontoplan skal skoler, der hidtil har anvendt formålsnumre til at styre den afgiftsmæssige behandling af IDV-aktiviteter, derfor tage stilling til, hvordan man fremover ønsker at håndtere moms og lønsumsafgift, således at det sikres, at skolen afregner korrekt overfor SKAT og også opnår den korrekte momskompensation fra MBU.

Som en hjælp til skolernes håndtering af IDV-aktiviteter, har MBU udsendt ”Vejledning i indtægtsdækket virksomhed”.

I vejledningen fremgår der alene følgende om den momsmæssige behandling af IDV-aktiviteter:

”9. Moms.

Salg af kurser og undervisning er momsfritaget.

Salg af konsulentbistand er momspligtig, hvis den årlige omsætning overstiger kr. 50.000.”

Dette efterlader indtrykket af, at salg af kurser og undervisning som IDV altid er momsfrit. Dette er ikke korrekt.

Når en skole har salg af kurser og undervisning, er salget omfattet af momslovens almindelige regler, hvilket betyder, at det ikke kan udelukkes, at salget er momspligtigt.

I forhold til IDV-aktiviteter – både vedr. kurser og andet - er det således nødvendigt at der i hvert enkelt tilfælde sker en vurdering af, om salget er momspligtigt eller momsfrit, herunder om salget er momsfritaget som følge af, at salget sker mellem institutioner, der begge er inden for MBU, hvilket er tilfældet, hvis begge institutioner er fuldt omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Den nye formålskontoplan medfører således en forenkling i forhold til antallet af formålsnumre, men medfører samtidigt, at mange skoler med IDV-aktiviteter skal tage stilling til, hvordan momsen og eventuelt også lønsumsafgift styres fremover.  

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K