Del

Forsøgsarbejde på hhx og htx

Ministeriet for Børn og Unge har indbudt skolerne til at deltage i fase 2 af udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.

Baggrunden for initiativet er erfaringerne med Gymnasiereformen fra 2005. Man ønsker at nu udfordre rammerne med forsøg på en række centrale områder. Uddannelserne har brug for fortsat udvikling og grundlaget er der. -  Ligesom den forventede afskaffelse af den centrale arbejdstidsaftale gør behovet for udvikling – ikke mindst af undervisningsbegrebet og undervisningsformerne – nærmest påtrængende.


Der er taget to initiativer:

1)    Ministeriet for børn og unge har indbudt skolerne til at deltage i fase 2 af udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.

Udviklingsplanens fase et blev iværksat i august 2012 og fase to iværksættes august 2013 og der er ansøgningsfrist 15. april.

Det overordnede mål med udviklingsplanen er, at alle elever skal kunne udvikle sig optimalt inden for de gymnasiale uddannelsers profiler, og at studenternes faglige kompetencer og studiekompetencer skal styrkes.

Planen omfatter mulighed for frit at tilmelde sig rammeforsøg og mulighed for at ansøge om eksamensforsøg eller lokale forsøg. Forsøgene kan finde sted inden for syv indsatsområder.

En del af de udmeldte rammeforsøg er uddannelsesspecifikke fx om de økonomiske fag i hhx og om teknikfagene i htx.

Planen omfatter også, at skolerne frit kan deltage i skolenetværk, hvortil der kan søges midler fra en af de deltagende skoler og at skolerne kan ansøge om at deltage i et forskningsnetværk, som hver for sig er knyttet til et af indsatsområderne.

Danske Erhvervsskoler har bidraget til udviklingen af udviklingsplanen, og vi mener, at der er vigtigt, at skolerne udnytter de mange muligheder som er indeholdt i planen.

 

 

2) Skoleforsøg på hhx og htx med mulighed for tilskud fra GL

Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Lærerforening har sammen skrevet et debatoplæg om, hvordan skolerne i fællesskab kan udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen i de gymnasiale uddannelser.

Kan downloades her

Med oplægget inviterer foreningerne ledelser og lærere på skolerne til at gå i gang med at søsætte en række konkrete skoleforsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge undervisningen på.

Oplægget er drøftet med DJØF og IDA, der tilslutter sig intentionerne bag det og opfordringerne til at gå i gang med skoleforsøg.

Forsøgene skal udtænkes, udfoldes og planlægges på grundlag af drøftelser mellem ledere og lærere på de enkelte skoler. De konkrete forsøg skal aftales lokalt gennem dialog mellem lærere og ledelse.

GL og Danske Erhvervsskoler er enige om, at forsøgene ikke skal være en spare øvelse, men at det handler om at sætte fokus på kvalitet og en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcerne i forhold til formål og opgaver.

Foreningerne håber, at skolerne vil tage positivt imod oplægget og lade sig inspirere til at gå i gang med en række lokale forsøg.

GL’s hovedbestyrelse har besluttet at ville støtte eventuelle forsøg økonomisk med op til 350.000 kr. pr. skole over to år. Midlerne kan bruges til proceshjælp, afklaring og kompetenceudvikling.  Forsøgsstøtten vil dog maksimalt være en fordobling af hvad skolen, og eventuelt ministeriet, giver i forsøgsstøtte ud over løn til lærerne/lederne.

Herudover vil GL yde støtte til tværgående opsamling af skoleforsøgene. Den maksimale ramme er på op til 150.000 kr. pr. deltagende skole.

I forlængelse af de lokale forsøg og udvikling af samarbejds- og organiseringsformer kan der vise sig behov for udvikling af nye rammer for lærernes arbejdstid eller ønsker om ændringer i love og bekendtgørelser, der kan styrke elevernes læring.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K