Del

Orientering om regler i forbindelse med ekskursion

Jyllands Posten bragte den 25. februar en artikel der skabte debat om, at nogle unge tvinges til at fravælge internationale studieretninger, fordi de ikke har råd til studieturene.

Det giver os anledning til at genopfriske reglerne vedr. elevers deltagelse i ekskursioner, studieture m.v.

Det er vigtigt at bemærke, at Ministeren for Børn- og Undervisning, Christine Antorini, bakker op om skolernes udbud af internationale linjer, blot der også er tilbud om alternative studieretninger uden studierejser eller udlandsophold.

Rammerne for betaling i forbindelse med ekskursioner m.v. (som eksempelvis studieture) i de gymnasiale uddannelser er:

·         For ekskursioner m.v. som er led i undervisningen, kan der ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Eleverne må således kun afkræves betaling til deres egen forplejning, rejse- og opholdsudgifter.

Der ikke er en centralt fastsat max-grænse for, hvor meget ophold og transport må beløbe sig til i forbindelse med studierejser uden mødepligt i de gymnasiale uddannelser.

·         Det må forudsættes, at skolerne kan dokumentere over for eleverne, at det opkrævede beløb for studierejsen er gået til studieturen.

Hvis der alene opkræves deltagerbetaling til forplejning, kan der opkræves 70 kr. (aktuelt beløb) pr. påbegyndt døgn. Til sådanne ekskursioner er der mødepligt, men en elev kan ikke udelukkes fra deltagelse på grund af manglende betaling af deltagerbetalingen.

Det aktuelle beløb på 70 kr. pr. påbegyndt døgn følger af bekendtgørelse nr. 773 af 17. juli 2008 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne. 

·         Hvis der opkræves deltagerbetaling til andet end forplejning eller til forplejning ud over 70 kr. pr. påbegyndt døgn, er deltagelsen frivillig for den enkelte elev, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever, der ikke deltager.

Bestemmelserne findes i § 46, stk. 3-6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011. De nævnte bestemmelser i § 46, stk. 3-6, gælder også for htx og hhx, jf. § 37 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011.

Ovenstående betyder, at det er problematisk, at anvende udtrykket ”obligatorisk” i forbindelse med ekskursioner og studieture med en egenbetaling, der overstiger de i bekendtgørelsen fastsatte satser. Skolerne opfordres derfor til at finde andre formuleringer, hvori det gøres tydeligt for eleven, at deltagelse i studieturene er frivilligt, om end deltagelse er vigtigt for at få det fulde udbytte af uddannelsen. Det er ligeledes vigtigt, at eleven gøres opmærksom på, hvor meget studieturene samlet vil komme til at koste i løbet af hele uddannelsesforløbet.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K