Del

Nye udvalgsformænd og udpegning til udvalgene

Udvalgsformandsposter i DE-L
Der er sket en enkelt ændring i udvalgsformandsposter hos DE-L efter sidste repræsentantskabsmøde. Neil Jacobsen, EUC Nord er ny formand for EUD-udvalget bistået af David Jensen, Niels Brock. Ellers fortsætter bemandingen som hidtil:

  • René van Laer, Handelsskolen K Nord er formand for gymnasieudvalget
  • Michael Kaas-Andersen, Selandia er formand for HR-udvalget
  • Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland er formand for VEU-udvalget
  • Peter Enevold, TietgenSkolen er formand for økonomi-udvalget.
  • Finn Karlsen er nyt medlem af HR-udvalget og Henrik Toft står fortsat i spidsen for kommunikationsindsatsen.

 

Udvalgsudpegning i august 2013
Som tidligere annonceret åbnes der i kommunalvalgsåret op for nyudpegning til DE-L’s forskellige udvalg. Bestyrelsen har i samråd med udvalgskonsulenterne besluttet en række kompetenceprofiler for kommende medlemmer af udvalgene. Disse kompetenceprofiler meldes ud, når der åbnes for ansøgning.

Den 5. august modtager alle direktører på skolerne en mail, hvori ansøgningsprocessen og profilerne er beskrevet. Denne mail bedes direktørerne videresende til alle ledere på skolerne. Der kan kun ansøges om udpegning til 1 udvalg og alle ansøgere skal sammen med ansøgningen vedlægge et kort CV.

Ansøgningsfristen er den 18. august og bestyrelsen vil efter indstilling fra udvalgene fastsætte de nye udvalg på deres bestyrelsesmøde den 30. august. Den 2. september offentliggøres udvalgssammensætningen på hjemmesiden og via mail til alle skoler

Der vil i udvalgsudpegningen naturligvis blive taget hensyn til det enkelte udvalgsmedlems kompetencer, men der vil også ske en samlet vurdering, der skal sikre, at et bredt udsnit af skolerne er repræsenteret i udvalgsarbejdet.

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Nina Olsen, nol@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk, tlf.: 33 37 78 90

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K