Del

Notat om OK13 fra HR-udvalget

HR-udvalget har besluttet at informere skolerne om en række forhold i forbindelse med implementeringen af OK13. Skulle I have spørgsmål i den forbindelse eller ønske yderligere information, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte Danske Erhvervsskolers sekretariat.

Tidsregistrering
Der skal etableres tidsregistrering på AC-området.
Tidsregistrering var et ønske/krav fra GL/AC under forhandlingerne, og er nu en del af AC-aftalen. Hvordan tidsregistreringen skal etableres, står skolerne frit for. Det må dog anbefales, at ledelsen følger lærernes tidsforbrug, og at de (ledelsen) efterfølgende kan dokumentere og eventuelt godkende tidsforbruget. Dette er en ledelsesopgave.
Efter HR-udvalgets opfattelse ligger der i AC/aftalen også implicit en pligt for medarbejderen til at melde arbejdstidsregistreringen ind til ledelsen. Ligesom ledelsen er forpligtet til at tage en dialog med medarbejderen om tidsforbrug. Procedurerne skal forebygge eventuelle konflikter omkring medarbejdernes forbrug af timer.
Skulle der opstå en konflikt og en eventuel voldgiftsag, vil ledelsen stå dårligt, hvis det kun er læreren, der kan dokumentere timeforbruget.

Det beregningstekniske timetal på 1924 timer årligt
Beregningsbegrebet ”1924 timer” er et beregningsteknisk timetal, der alene anvendes ved fastsættelse af timelønnen, herunder merarbejdsbetaling og lønfradrag. Den fremtidige årsnorm skal beregnes som antallet af arbejdsdage gange 7,4 arbejdstimer. Man skal derfor ikke tilrettelægge efter eller sammenholde den præsterede arbejdstid med 1924 timer.
Den faktiske årsnorm vil variere fra år til år, afhængigt af fx skudår og antallet af søgnehelligdage.

Mæglingsmøde med AC/GL – håndtering af overtid i forbindelse med overgangen til de nye arbejdstidsregler
Efter anmodning fra AC/GL blev der den 13. september 2013 afholdt mæglingsmøde mellem Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og AC/GL vedrørende håndtering af overtid i forbindelse med overgangen til de nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2013.
Man drøfter stadig overgangsbestemmelser, og det er Moderniseringsstyrelsens holdning, at overtimer kan overføres til den efterfølgende normperiode (som overgangsbestemmelse) efter de hidtidige arbejdstidsregler. Der kan således overføres 80 arbejdstimer til den efterfølgende normperiode.

Moderniseringsstyrelsens fastholder, hvilket også vejledningen præciserer, at det er reglerne fra den hidtidige arbejdstidsaftale som anvendes i overgangen fra de gamle til de nye arbejdstidsregler - dog undtaget reglerne om undertimer, som ikke kan overføres.
AC/GL er ikke enig i den fortolkning, men mener, at der ved overgang til ny overenskomst skal foretages en opgørelse af arbejdstiden som ved fratræden, hvilket betyder, at overtid skal udbetales.
AC/GL har medio oktober indgivet klageskrift og sagen bliver nu behandlet i det fagretslige system.
Det betyder, at skolerne skal være opmærksomme på, at der kan være en mulig risiko for, at skolerne efterfølgende ved en afgørelse, der evt. giver AC/GL medhold, kan komme til at udbetale den overtid, som man har overført fra den tidligere normperiode.
Så snart der falder en afgørelse i sagen, vil det blive kommunikeret ud til skolerne.

Kurser om arbejdstiden på det ikke akademiske område
Moderniseringsstyrelsen afholder sammen med Undervisningsministeriet en række fælleskurser, hvor de vil orientere om de nye arbejdstidsregler på LC- og CO10-området. Kurserne vil blive afholdt i et samarbejde med VUC, Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler tre forskellige steder i landet, henholdsvis København, Odense og Aarhus. Første gang i København den 7. november 2013.
Der er sendt invitation ud til alle skoler.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K