Del

Nyt fra Gym-udvalget

Gym-udvalget har holdt møde i Århus de 23. oktober. De centrale punker på dagsordenen var dels sammenhængen mellem regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne og dels spørgsmålet om censorbanken set i lyset af OK 13.

Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne ”Faglært til fremtiden” indebærer, at der skal fastsættes klare adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Betingelsen skal være, at ansøgeren skal have mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Regeringen har tilsvarende lagt op til, at der skal gælde samme karakterkrav om 2 i hhv. dansk og matematik som forudsætning for at kunne påbegynde en gymnasial uddannelse.

Udspillet indebærer også at der skal etableres en helt ny EUX-model på der merkantile område. Modellem indebærer, at EUX elever starter på et to årigt studiekompetencegivende forløb inden eleven enten kan fortsætte i et sædvanligt hovedforløb eller udnytte EUX-studiekompetencen som grundlag for videreuddannelse. Danske Erhvervsskoler arbejder for at der skal etableres en tilsvarende EUX-ordning på det tekniske område.

I forhold til spørgsmålet til adgangskrav på det gymnasiale område blev der gjort to synspunkter gældende. På den ene side er der som i regeringsudspillet hensynet til ligeværdigheden mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. På den anden side er der de faglige forudsætninger som er nødvendige for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.

Den endelige konklusion på dette spørgsmål afventer, at der formuleres et konkret oplæg og at dette høres blandt udvalgets medlemmer.

Udvalget er enige om at uddannelsesparathedsvurderingen til de gymnasiale uddannelser skal kvalificeres og strammes og udvalget er enige om at gennemførselskravet i de gymnasiale uddannelser bør skærpes fx ved at afskaffe de såkaldte ABC-studieretninger.

I forhold til de nye EUX-modeller blev der i gym-udvalget givet udtryk for en vis bekymring for, at de vil kunne komme til at kannibalisere hhx og htx. Det vil kunne give holddannelsesproblemer på mindre erhvervsskoler. Danske Erhvervsskolers baggrund for at støtte initiativet om nye EUX-modeller og flere EUX-elever på en bred vifte af erhvervsuddannelser er helt modsat: EUX vil flytte elever fra de almene gymnasier til erhvervsskolerne.

Under dagsordenspunktet om censorbanken drøftede udvalget om en standardsats på 500 kr. pr. eksamineret elev  ved mundtlig eksamen uanset faget og fagets niveau og uanset rejsetiden mellem censors hjemskole og den eksamensafholdende skole. Det er klart, at en standartsats ikke kan sikrer retfærdighed i alle enkelttilfælde, fordi censoropgaven kan være forskellig fra fag til fag og forskellig for fag på forskellige niveauer. Samtidig vil den faktiske rejsetid naturligvis variere. På trods af dette må det antages, at problemet stort set løser sig selv over tid (de store tals lov).

Der regnes fortsat på forslaget, herunder i Danske Erhvervsskolers Økonomiudvalg. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K