Del

Reservér 25. og 26. november 2015 til økonomichef-konference

Der afholdes økonomichef-konference den 25. og 26. november 2015 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Der udsendes program med tilmelding medio september.

Resultatkontrakter for 2015/16

Angående retningslinjerne for resultatkontrakter for 2015/16 oplyser Undervisningsministeriet, at de senest udsendte retningslinjer for resultatkontrakter fra 2013, konkret dateret 27. juni 2013, fortsat har gyldighed og de skal derfor også anvendes for de resultatkontrakter, der indgås for skoleåret 2015/16. Ministeriet forventer, at de i løbet af efteråret at gennemgå retningslinjerne. Der kan derfor i løbet af efteråret 2015 blive udsendt nye retningslinjer, men de vil tidligst kunne få virkning for kontrakter for kalenderåret 2016 og skoleåret 2016/17.

Copydan-undersøgelse

Danske Erhvervsskoler har tidligere orienteret om, at Copydan planlagde en større undersøgelse af skolernes kopiforbrug, som skulle afdække hvor stort forbruget af analoge og elektroniske kopier er. Undersøgelsen på erhvervsskolerne er blevet udsat til skoleåret 2016/17. Vi vender tilbage med flere oplysninger i foråret 2016. Den ordinære undersøgelse af, hvad der tages kopier af, fortsætter uden ændringer på de udvalgte skoler.

Budgetanalyse

Quartz & CO. har afleveret budgetanalysen til Undervisningsministeriet. Analysen skal nu behandles politisk. Vi forventer, at resultaterne af analysen VIL få indflydelse på FL16, og vil derfor være meget opmærksomme på udmeldinger i den kommende tid. Vi vender tilbage når vi ved mere.

FFL16

Der laves en teknisk finanslov som fremlægges ultimo august. Denne bliver blot en fremskrivning af FL15 – angivet som overslagbudget ’16, som er offentliggjort i FL15. Det forventes, at regeringen offentliggør et ”rigtigt” finanslovsforslag i forbindelse med Folketingets åbning i begyndelsen af oktober. DE’s finanslovsberedskab lægges i perioden midt uge 40 og hele uge 41.

150 mio. til udstyr

Før valget i juni 2015 lovede den daværende regering at finde 150 mio. til investeringer i nyt udstyr på erhvervsskolerne. Bevillingen nåede ikke at blive politisk behandlet og dermed blev der heller ikke vedtaget det nødvendige aktstykke for at midlerne kan udmøntes. Før valget lovede Venstre at bevillige 100 mio. til nyt udstyr på erhvervsskolerne, men der er ikke medtaget noget om en udstyrsbevilling til erhvervsskolerne i det nye regeringsgrundlag. Så konklusionen er at der pt. ikke er penge på vej til erhvervsskolerne til nyt udstyr.

Dispositionsbegrænsning

Undervisningsministeriets breve og notater vedr. dispositionsbegrænsningerne vedr. Indkøbsfase 9 og ændret PL-regulering kan findes på følgende link:

www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-Finanslov/Finanslov/Dispositionsbegraensninger-i-2015

Det fremgår af det tekniske notat om udmøntningen ”at den enkelte sektors tilskudsreduktion kan blive genberegnet, såfremt det i efteråret 2015 viser sig, at der er væsentlige aktivitetsforskydninger fra 2014 til 2015”. DE-L følger aktiviteten tæt de næste måneder.

Ny Adobe-aftale

Der er indgået en ny 3-årig aftale med Adobe. Aftalen er blevet lidt dyrere end tidligere, men aftale er til gengæld mere fleksibel. Aftalen kan findes på www. danskeerhvervsskoler.dk

Ny IT-revisionsbekendtgørelse

I maj 2015 havde vi den nye IT-revisionsbekendtgørelse i høring. På det tidspunkt var det hensigten at den skulle træde i kraft den 1. juli 2015. Bekendtgørelsen indebærer, at leverandører af studieadministrative systemer skal have en revision af deres systemer hvert andet år.

På grund af valget nåede bekendtgørelsen ikke at blive vedtaget. I øjeblikket ligger bekendtgørelsen på Undervisningsministerens bord. Vi forventer, at den vil træde i kraft i løbet af få måneder. Så snart vi kender det endelige indhold af bekendtgørelsen vil DE-L informere skolerne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K