Del

Nyt fra VEU-udvalgsmødet

På VEU-udvalgets møde den 24. august drøftede udvalget især status for 6 ugers jobrettet uddannelse, behovet for en ny VEU strategi samt elektroniske værktøjer til realkompetencevurdering.

6 ugers jobrettet

Udvalget drøftede anbefalingerne til den netop gennemførte undersøgelse om 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. En af undersøgelsens væsentlige konklusioner er, at kun 25 af de tekniske og merkantile uddannelsesforløb er gennemført mere end 2 gange i 1. halvår og er dermed reelt landdækkende uddannelsestilbud til ledige. Skolerepræsentanternes skøn over gennemførte forløb i 2. halvår viser samme tendens.

Ønsket om at plukke i positivlisterne, så skolerne selv kan sammensætte forløb, fremgår af undersøgelsen. Dette er dog ikke muligt indenfor den nuværende lovgivnings rammer. I første omgang har udvalget prioriteret anbefalinger, som kan anvendes i det aktuelle arbejde med positivlister for 2016.
I skrivende stund er udvalgets anbefalinger under udformning og de fokuser bl.a. på:

 • Inddrag erhvervsskolerne i udarbejdelsen af uddannelsesforløbene til positivlisterne
 • Langt færre uddannelsesforløb på positivlisterne
 • Uddannelsesforløbene skal tilgodese brede kompetencer indenfor et fagområde
 • De enkelte uddannelsesforløb skal imødekomme en større målgruppe af ledige og      virksomheder
 • Brug Åbent Værksted modellen

Hvis det er muligt indenfor den nuværende lovgivnings rammer, anbefaler vi, at positivlisterne indeholder et variabelt antal AMU-mål indenfor er jobområde, som jobcentre og uddannelsesinstitutioner kan tilrettelægge i fællesskab. Endvidere bør der tages højde for at f.eks. IKV, basale færdigheder, IT, ”Personlig udvikling til arbejde og uddannelse” indgår.

STAR og STUK har udvist stor interesse for undersøgelsen, da der ikke er iværksat anden opfølgning på ordningen. Under arbejdet med undersøgelsen har sekretariatet derfor stillet data til rådighed for STAR, som nu har sat gang i arbejdet med nye positivlister for 2016. Processen bliver som sidste år: På grundlag af arbejdsmarkedsbalancen udvælges stillingskategorier med jobåbninger. Disse stillingskategorier danner grundlag for efteruddannelsesudvalgenes forslag til uddannelsesforløb på positivlisten, som indstilles til VEU-rådet og Beskæftigelsesrådet til godkendelse, primo november.

Undersøgelsen kan ses her og bilag læses her.

Behov for en ny VEU-strategi

På trods af serviceeftersyn, regelsanering, VEU-millioner og en beskæftigelsesreform med fokus på erhvervsrettet uddannelse, er uddannelsesaktiviteten fortsat faldet i 1. halvår 2015.

Vi har desværre ikke de nøjagtige tal, men for beskæftigede tyder det på et fald på ca. 14 % i forhold til 1. halvår 2014. Der er udtalt bekymring for, at AMU sygner hen som et selvstændigt uddannelsesprogram og udvalget drøftede behovet for en ny VEU-strategi. Det sker i forlængelse af tilsvarende drøftelser i DE-L’s bestyrelse.

Udvalget er i gang med at tilrettelægge en proces med udvikling af en mere ambitiøs VEU-strategi, der bl.a. også skal skabe mulighed for at AMU kan bidrage til virksomhedernes strategiske udvikling og vækst.

Elektronisk værktøj til realkompetencevurdering

Industriens Uddannelser har udviklet et elektronisk værktøj til realkompetencevurdering og præsenterede det for udvalget. Udvalget fandt, at denne webportal har en god opbygning og virker lettilgængelig, men også, at skolerne har behov for et mere udbygget elektronisk værktøj. STIL går nu i gang med at udvikle et elektronisk værktøj til RKV, hvor erhvervsskolerne får mulighed for at indgå i en referencegruppe.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K