Del

Momsmæssig behandling af leverancer mellem skoler

På initiativ fra Danske Erhvervsskoler har SKAT nu afgivet et bindende svar, der fjerner en del af den usikkerhed, der har været omkring den momsmæssige behandling af leverancer mellem skoler.

Man skal være opmærksom på, at det bindende svar ikke gælder for leverancer mellem to skoler inden for samme ministerium, hvor begge skoler er inden for den offentlige forvaltning, idet leverancer mellem sådanne to skoler altid er momsfrie.

I det bindende svar har SKAT taget stilling til den momsmæssige behandling af følgende typer af salg fra en skole til en anden skole:

• Levering af lærerkræfter

• Levering af undervisningsydelser

• Levering af censorydelser

• Udlejning af udstyr særligt rettet mod undervisning

Levering af lærerkræfter

SKAT slår fast, at levering af lærerkræfter er momspligtigt.

Den udlånte lærer underviser i denne situation på den modtagende skoles ansvar. Leverancen er derfor ikke en leverance af undervisning, men en leverance af arbejdskraft. Det er i denne forbindelse uden betydning, om størrelsen af vederlaget svarer til den sælgende skoles lønudgift på den udlånte medarbejder.

Levering af undervisningsydelser

SKAT slår fast, at levering af undervisningsydelser foretaget af en skole er momsfrit.

Det er i denne forbindelse afgørende, at den sælgende skole har ansvaret for ydelsens undervisningsmæssige indhold, herunder f.eks. tilrettelæggelse af undervisningen og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Herudover er det afgørende, at den sælgende skole i momsmæssig henseende er en ”godkendt” undervisningsinstitution. I et tidligere bindende svar nåede SKAT frem til, at levering af undervisningsydelser var momspligtigt. I det tidligere bindende svar anså SKAT imidlertid ikke sælger af undervisningsydelsen for at være en godkendt undervisningsinstitution, hvorfor betingelserne for et momsfrit salg ikke var opfyldt.

Levering af censorydelser

SKAT slår fast, at levering af censorydelser er momsfrit.

Levering af censorydelser anses som en underleverandørydelse, der er en integreret del af momsfri undervisning.

Udlejning af udstyr særligt rettet mod undervisning

SKAT slår fast, at udlejning af udstyr er momspligtigt.

Udlejning af udstyr kan ikke anses for at ske i nær tilknytning til undervisning. Udlejningen kan derfor ikke momsfritages. Dette gælder uanset om udstyret er specialindrettet til undervisningsbrug.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K