Del

OK15: Enighed om overenskomster for statens ansatte

Den 6. februar 2015 blev der opnået enighed mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne (AC) om nye overenskomster på statens område.

Blandt hovedpunkterne er følgende:

• Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv skøn for reguleringsordningen. Med en lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 2,1 pct. er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 pct.

• En garanti for, at den statslige lønudvikling ikke kan overstige den private lønudvikling i perioden. Reguleringsordningen videreføres også i perioden.

• Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor, der er opbygget siden 2008. • Styrket indsats fra parterne for at understøtte samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

• Projekter på undervisningsområdet, der skal understøtte den igangværende implementering af de nye arbejdstidsregler på de gymnasiale og videregående uddannelser.

• En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.

• Løft af pensionsbidraget for nogle af de lavest lønnede i staten.

Læs mere om resultatet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

I skrivende stund er der fortsat forhandlinger (4-ugers-vinduet) om de enkelte aftaler, organisationsaftaler, overenskomster og tjenestemandslønaftaler.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K