Del

Nyt fra VEU

Beskæftigelsesreformen

Ufaglært til faglært Fra august 2015 iværksættes uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært for ledige. Ufaglærte ledige over 30 år eller faglærte med forældede erhvervsuddannelser kan tage er erhvervsuddannelse for voksne indenfor den 2 årige dagpengeperiode.

Undervisningsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop lanceret en pjece til jobcentre, A-kasser og uddannelsesinstitutioner om sammenhængen mellem de tre reformer: kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen og erhvervsuddannelsesreformen.
Læs pjecen: Tre nye reformer.
Ved udgivelsen af pjecen blev der også afholdt konferencer for alle aktører i regi af de tre Arbejdsmarkedskontorer.

Der er afsat ca. 150 mio. kr. årligt til uddannelsesløftet og det er jobcenteret, som i dialog med den ledige beslutter start af uddannelse. Under uddannelsen kan den ledige få 80 % dagpenge, mulighed for lån og fritages for at være aktivt jobsøgende.

VEU-udvalget i DE-L følger implementeringen af beskæftigelsesreformen og i vores dialog med STAR har vi netop tilkendegivet, at vi forventer, de fleste ledige skal tage en euv2. Godskrivelseskravene for 2 års relevant erhvervserfaring, som er forudsætningen for euv1, kan være vanskelige at indfri. EUV2 kan dog være vanskelig for ledige at nå indenfor 2 års ledighedsperiode, da kun et fåtal af erhvervsuddannelser er under 2 års varighed. For de uddannelser, som fortsat har trindeling, kan der være mulighed for at nå trin 1 og måske trin 2.

Det er vores opfattelse, at beskæftigelsesreformens uddannelsesløft og erhvervsuddannelser for voksne ikke helt har den rette sammenhæng og det kan blive vanskeligt for ledige ansøgere, at nå det faglærte niveau.

DE-L fortsætter dialogen med STAR om mulighederne for lediges uddannelsesløft.

6 ugers jobrettet uddannelse

VEU-udvalget ønsker at følge op på 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige ufaglærte og faglærte. I uge 26 har vi derfor sendt et spørgeskema ud, som vi håber skolerne vil bidrage til, så vi kan skabe et overblik over udbud og de gennemførte forløb. Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for foreningens fremadrettede anbefalinger til 6 ugers jobrettet uddannelse. Vi forventer, at arbejdet med positivlister for 2016, bliver påbegyndt efter sommerferien.

Euv, besvarelse af spørgsmålene på euv-seminarerne

Undervisningsministeriet har nu skriftligt besvaret den række af spørgsmål, som blev rejst på euv-seminarerne den 4. og 6. maj. Svarene er som aftalt sendt direkte til deltagerne på seminarerne og kan desuden læses her 

Nye spørgsmål om euv kan stiles til UVM’ s spørgsmål - svar service. Desuden er der kommet en version 2 af euv-pjecen, som indeholder en teknisk præcisering vedrørende optagelse.dk og ikrafttrædelsesbestemmelser. På forsiden af pjecen fremgår det, hvor ændringerne er.
Link til pjecen.

DA og DI udgiver pjece om euv til virksomhederne DA og DI har sendt deres nye pjece om euv til Danske Erhvervsskoler. De har sendt pjecen til medlemsvirksomhederne og ønsker tillige, at skolerne har kendskab til den udsendte information.
Pjecen kan downloades her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K