Del

EUD- udvalgsmøde den 6. maj 2015

EUD-udvalget havde inviteret Maria Nørby og Gert Nielsen fra Undervisningsministeriet med til mødet. Maria Nørby orienterede om implementeringen af eud-reformen og tog udgangspunkt i seneste udsendte nyhedsbrev. Emnerne hun gennemgik, kan ses her.

Tilsyn 2015 -2016

I forbindelse med implementeringsfase 2 kommer Tilsynsplanen 2015 og 2016 i spil. Tilsynet skal bruges i samspil med skolernes handleplaner til at sikre et løft af kvaliteten og indfrielse af de opstillede mål.

I aftalen er det fastsat, at tilsynet skal være baseret på nøgletal og en vurdering. Det er UVM’s hensigt, at der som udgangspunkt kun eksisterer ét sæt tal, som skal danne grundlag for alle beregninger, der skal afdække skolernes opfyldelse af deres forpligtigelse til at bidrage til at opfylde kvalitetsmålene. Det vil sige, når skoler, politikere eller andre drager konklusioner eller udtaler sig om kvalitetsarbejdet, er beregninger udarbejdet ud fra sammen nøgletal. Det kan formentlig medvirke til øget gennemsigtlighed.

Skolerne vil blive screenet i forhold til de 7 kvalitetsindikatorer, og de skoler der stikker ud, bliver inviteret til en samtale.

Undervisningsministeriet ønsker at nedsætte et kvalitetspanel, hvis formål skal være at fungere som tænketank i forbindelse med implementeringsfasens 2. del, og i arbejdet på at finde løsninger på de uhensigtsmæssigheder, der vil opstå. UVM ønsker, at der lægges en praktisk vinkel på arbejdet og ønsker derfor, at skolerne besætter panelet med ansatte, der har en praktisk tilgang til kvalitetsarbejdet.

Det forventes, at ca. 25 skoler bliver inviteret til at deltage. Eud-Udvalget opfordrede UVM til at sikre diversiteten, og foreslog i den sammenhæng at Effekt- og evalueringsudvalget bliver repræsenteret, og dermed sikrer kommunikation og dialog til udvalget og foreningen.

UVM vil udvikle et nyt koncept for handleplanerne. I forbindelse med dette udviklingsarbejde vil UVM være i tæt dialog med Effekt- og Evalueringsudvalget.

Talentvejen

Talent er et vigtigt element i forhold til aftaleteksten til ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, og de 4 overordnede mål, og fokus er rettet mod, hvordan vi får talentet til at vokse i erhvervsuddannelserne.

I sammenhæng med drøftelser om påbygningsfag, bonusfag og andre talenttiltag blev det fremhævet at:

• Bonusfag bliver beskrevet lokalt og kan kun få højere niveauer i grundfag altså ikke erhvervsfag/uddannelsesrettede fag, men gode bonusfag kan bidrage til, at flere unge vælger talentspor senere i deres uddannelse.

• Fag med højere niveauer kan ikke medtages som opfyldelse af kvalitetsindikatorerne.

Talent er mange ting og Gert Nielsen tog udgangspunkt i Projektet Talentvejen, som er finansieret af EU’s socialfond og Erhvervsministeriet, og det gennemføres af 12 erhvervsskoler over hele Danmark i samarbejde med Håndværksrådet.

De 12 erhvervsskoler er Tech College Aalborg, Mercantec og Selandia som initiativtagere samt Aalborg Handelsskole, Rybners, EUC Syd, IBC, Tietgen, Køge Handelsskole, ZBC, EUC Sjælland og Campus Bornholm.

De 12 erhvervsskoler sætter øget fokus på udvikling af talenter i erhvervsuddannelserne. Skolerne spotter elever med særligt talentpotentiale og giver dem mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte talentforløb gennem deres erhvervsuddannelse. De egenskaber, der kendetegner talenterne i projektet er: vilje, engagement, nysgerrighed, sociale kompetencer, innovation og overblik SAMT fagligt flair.

EUV Erhvervsuddannelse for voksne

Eud-udvalget og VEU-udvalget har sammen afholdt 2 euv-seminarer et på Sjælland og i Jylland.

På seminaret fik deltagerne mulighed for at få uddybet grundlaget for euv, og der var eksempler på, hvordan andre er i gang med de nye opgaver, derudover var der i løbet af eftermiddagen afsat tid til at sparre med kollegaer. Seminaret var for uddannelsesledere, lærere og vejledere, som arbejder med erhvervsuddannelser for voksne og realkompetencevurderingen for alle ansøgere over 25 år. Under formiddagens indlæg deltog juridisk ekspertise fra Undervisningsministeriet til uddybning af spørgsmål om lovgrundlaget, de var også til stede om eftermiddagen, hvor de igen besvarede spørgsmål, der opstod i forbindelse med gruppearbejdet/sparring med kollegaer.

Udbudsrunden

UVM har i forbindelse med planlægningen af udbudsrunden (skolernes udbud af eud og praktikcenteropgaver) spurgt, om det var muligt at få 1-2 erhvervsskoler i medlemskredsen til at påtage sig at være med i en pilotfase, hvor UVM tester deres tekniske grundlag for udbudsrunden, og om kommunikationen er klar og forståelig.

4 skoler tilkendegav, at de gerne ville stille deres skoler til rådighed. DE-L opfordrede UVM til at udvide kredsen i pilotfasen med 2 ekstra skoler, dermed give alle interesserede skole mulighed for at deltage og tilmed vil det give UVM et bredere grundlag for deres afprøvning. UVM har efterfølgende inviteret de 4 skoler.

De 4 skoler er: Syddansk Erhvervsskole, Selandia, Tietgen, College Aalborg.

Det forventes, at skolerne primært bliver involveret i perioden medio maj – ultimo juni og eventuelt også i august.

Praktikpladsdrøftelser

Der blev orienteret om de 3 partsforhandlinger, der for tiden er i gang på praktikområdet. Danske Erhvervsskoler er inviteret til parallelle drøftelser, hvor foreningen får mulighed for at komme med input. De input DE bidrager med, er funderet i et notat, en arbejdsgruppe under eud-udvalget har udarbejdet. Notatet Evaluering og udvikling af praktikcentre, er blevet behandlet på eud-udvalgsmødet den 4. marts og på bestyrelsesmødet den 27. marts, og berører mange af de emner, der er indeholdt i de tre temaer.

Drøftelserne er opdelt i 3 temaer og som udgangspunkt drøftes:

Tema 1: Samarbejde og snitflader mellem aktørerne
Tema 2: Retlige rammer for elever i skolepraktik og med uddannelsesaftaler
Tema 3: Flere uddannelsesaftaler og bedre match.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K