Del

Nyt fra VEU

Praktikerseminar om euv

VEU-udvalget og EUD-udvalgets fælles arbejdsgruppe har afholdt to velbesøgte praktikerseminarerom euv i henholdsvis København og Kolding. I alt 270 repræsentanter deltog fra erhvervsskoler, AMU-centre, landbrugsskoler og SOSU-skoler. 

Seminarerne var tilrettelagt i samarbejde med undervisningsministeriet og fokus var på den nye euv-lovgivning, hvad der er særligt for euv og adskiller euv fra erhvervsuddannelser for unge. Der var rigtig mange spørgsmål fra deltagerne til undervisningsministeriet, hvoraf mange blev besvaret på stedet, mens andre spørgsmål skulle overvejes yderligere. Ministeriet samlede deltagernes spørgsmål og der kommer skriftligt svar efter juridisk sagsbehandling. Dette sendes til alle deltagere og lægges på ministeriets svar-spørgsmål side om reformen.

På seminarerne var der indlæg fra skolerne om overvejelser og eksempler på den praktiske tilrettelæggelse af euv og på den baggrund kunne deltagerne efterfølgende arbejde med organisering af rkv og euv , enten i skolegrupper eller i fagligt beslægtede grupper.

Præsentationerne fra euv praktikerseminarer kan downloades her.

Bent Braüners oplæg
Margrethe N. Nielsens oplæg
Anette Barnhøjs oplæg
Sanne Krarups oplæg

Undervisningsministeriet har udarbejdet en euv pjece. den kan downloades her.

 

 

Digitalisering af 6 ugers jobrettet uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) arbejder med digitalisering af tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse for ansøgere til de uddannelser, som er tilgængelige på EfterUddannelse.dk. Sekretariatet og en administrationschef fra Tech Aalborg har deltaget i et indledende møde, og vi forventer, at digital tilmelding skulle blive mulig pr. 29. juni 2015.

STAR har udarbejdet en vejledning til A-kasser, jobcenter og uddannelsesinstitutioner, som vi kommenterer for øjeblikket. STAR har videreudviklet den digitale løsning, som blev lanceret i kort tid i 2014 til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Lediges adgang til digital tilmelding bliver igen via jobnet, hvor der skabes sammenhæng til udbuddet på EfterUddannelse.dk.
Digital tilmelding bliver en frivillig mulighed for ledige.

 

 

Netværk for forberedende voksenundervisning (FVU) i DE-L

DE-L holdt FVU-netværksmøde den 26. maj. Der var deltagere fra 16 erhvervsskoler, som gensidigt præsenterede og drøftede erfaringer med FVU.

Behovet for forbedrende voksenundervisning og ordblindeundervisning blev også sat til debat. Går det i virkeligheden fremad med aktiviteten i lyset af et stadig stigende behov?

Deltagerne drøftede også behov for FVU efter erhvervsuddannelsesreformen, da et gennemsnit på 02 i dansk og matematik ikke er en garanti for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, hverken set i lyset af adgangskravene eller de stigende overgangskrav.

Efter engageret erfaringsudveksling dannede halvdelen af deltagerne et FVU-netværk, mens de øvrige deltagere udtrykte ønske om deltagelse i et netværk, hvilket vil blive drøftet på de respektive skoler efterfølgende.

Formand for FVU-netværket er uddannelseschef Kim Larsen, Tietgen. Kim kan kontaktes på mailadressen: kila@remove-this.tietgen.dk

Præsentationerne fra FVU-netværksmødet kan hentes via nedenstående links:

FVU og klar til EUD v. SDE
FVU nyt styringskoncept og netværk
Ord og tal, EUC Nordvestsjælland
FVU hvorfor, hvem og hvor meget v. K. Larsen
FVU, virksomheder v. Tietgen

 

Nyt fra VEU-udvalget 
VEU-udvalget har netop holdt det første møde med direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia, som formand for udvalget. Michael er også netop udpeget som tilforordnet til VEU-rådet, hvor drøftelserne om den kommende AMU-udbudsrunde er indledt i en arbejdsgruppe.

Nogle af de centrale principper for udbudsstyringen, der drøftes, er spørgsmålet om de geografiske dækningsområder, annonceringsforpligtigelsen og garantikurser. Michael orienterede om, at parterne er meget tilfredse med annonceringen af garantikurser og opfordrer skolerne til at annoncere garantikurser, når man i forvejen er sikker på, at de pågældende kurser gennemføres.

Udvalget drøftede AMU aktiviteten med bekymring, da både aktiviteten for beskæftigede og ledige ser ud til at være faldende, modsat forventningerne til effekten af VEU-millionerne og uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen.

En analyse om virksomhedernes efterspørgsel efter AMU fra DEA har ellers netop dokumenteret, at AMU har en positiv effekt på produktiviteten på branche- og regionalt niveau og bidrager til vækst.

Analysen var lanceret under overskriften ”AMU er bedre end sit rygte”, som udvalget fandt rammende i forhold til dokumentationen af AMU’s bidrag til mobiliteten på arbejdsmarkedet og til  løftet og vedligeholdelsen af  kompetencerne indenfor brancher med høj af-og tilgang af medarbejdere.

Erhvervsuddannelser for voksne var også et emne på udvalgets møde, som opfølgning på de afholdte euv-seminarer og arbejdsgruppen i regi af STAR, der beskæftiger sig med det tværgående samarbejde mellem A-kasser, jobcentre og uddannelsesinstitutioner om kompetenceløftet fra ufaglært til faglært.

Fra 1. august indfases næste del af beskæftigelsesreformen, hvor ledige får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. En af udvalgets konklusioner om euv var, at det bliver relativt få voksne, som reelt kan gennemføre euv1. Vurderingen er baseret på de krav, der stilles for at honorere godskrivning af 2 års relevant erhvervserfaring, som indgår i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K