Del

FVU - nyt styringskoncept fra 1. august 2015

DE-L har stillet forslag om et nyt styringskoncept for FVU og OBU, hvor undervisningsministeriet varetager godkendelsen af de enkelte institutioners udbud samt en administrativ praksis, der svarer til erhvervsskolernes øvrige uddannelser.

Efter et års drøftelser med lederforeningerne for alle FVU-udbydere har ministeriet nu revideret det eksisterende styringskoncept, hvor VUC-centrene indgår driftsoverenskomster med andre udbydere.

E-L har arbejdet for ens vilkår og rammer for alle udbydere for samme opgave i forhold til rettigheder, tilsyn og økonomi, så erhvervsskolerne ikke er afhængig af forskellig praksis fra de forskellige VUC-centre. I det reviderede styringskoncept er vi især tilfredse med flg. elementer:

Alle erhvervsskoler sikres ret til godkendelse til FVU og OBU. Dermed kan VUC ikke nægte en erhvervsskole at få driftsoverenskomst. VUC-centrenes afgørelser kan fremover indbringes for Undervisningsministeriet og ministeriet udarbejder en tilsynsvejledning, som grundlag for ens tilsynspraksis. Ligeledes indføres standarddriftsoverenskomster med faste takster, så det enkelte VUC ikke frit kan justere taksterne. Betalingsloven ændres, så betalingen fremover kan ske direkte mellem kommunen og udbyderne, hvilket letter de administrative arbejdsgange.

Retten til godkendelse bliver under forudsætning af en vis minimumsaktivitet, som endnu ikke er fastsat og hvor DE-L vil arbejde for et relevant niveau for erhvervsskolerne og det skal sikres, at der ikke kan indbygges konkurrenceklausuler i driftsoverenskomsterne, som reelt bliver en hindring for at erhvervsskolerne kan nå minimumsaktiviteten.

Det nye styringskoncept forventes pr. 1. august 2015. Undervisningsministeriet udarbejder nu enkelthederne, som lederforeningerne for alle FVU-udbydere får til høring.

Erhvervsskolerne FVU- og OBU netværk

For at styrke erhvervsskolernes koordination og samarbejde etablerer DE-L et FVU og OBU-netværk, som skal bidrage til at styrke skolernes erfaringsudveksling og arbejde med uddannelserne. DE-L sender invitation til netværksdannelse til alle skoler, så skoler som overvejer at udbyde FVU også kan detlage og hente inspiration.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K