Del

EUD- udvalgsmøde den 4. marts 2015

Udvalgets ressourcepersoner og repræsentanter fra Undervisningsministeriet var inviteret til mødet.

I EUD-udvalgs sammenhæng er der udtrykt behov for et tæt samarbejde mellem udvalg og ressourcepersoner. På de fælles møder er det muligt at drøfte udfordringer og tiltag i forbindelse med implementering af EUD reformen, og ressourcepersonerne kan samtidig kan være med til at kvalificerer EUD-udvalgets arbejde. Kvaliteten og aktualiteten i udvalgets arbejde, er afhængig af, at udvalget har en tæt tilknytning til skolerne.

Ressourcepersonerne er netværksformænd for de landsdækkende skolenetværk, der er opdelt efter de nuværende indgange samt et nyetableret GF1 netværk og et netværk for kostafdelinger. Skolenetværkene skal sikre koordination og samarbejde mellem skolerne, der udbyder de pågældende aktiviteter. De skal om muligt kunne udtrykke skolernes fælles holdning til netværkets uddannelsesområder. Derudover skal netværket medvirke til at sikre og styrke uddannelsernes profil overfor EUD-systemets organisationer og Undervisningsministeriet.

EVA’s evaluering af praktikcentre

Praktikpladser og praktikcentre optager EUD-udvalget meget, og en arbejdsgruppe, nedsat af udvalget, har arbejdet med EVA’s evalueringsrapport på området. Dette arbejde har resulteret i nogle anbefalinger til indsatsområder, der kan bidrage til praktikcentrenes aktivitet og kvalitet. Disse indsatsområder bringer udvalget videre til DE’s bestyrelse.

Uddannelsesbekendtgørelser og ordninger

EUD-udvalget havde inviteret Lisbeth Thorsen og Maria Nørby fra Undervisningsministeriet. De orienterede om, hvor langt arbejdet med uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser var kommet, og de kunne fortælle, at man var tæt på at være færdige med arbejdet. Det har været en tidskrævende øvelse, men de forventer, uddannelsesordninger er klar til at blive sendt til skolerne i uge 12.

Optagelsesprøver

EUD-udvalget er i tæt dialog med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) i forbindelse med optagelsesprøver for de elever, der ikke har 02 i dansk og matematik. Prøverne  skal udbydes på skolerne dels til elever, der kommer direkte fra folkeskolen men ikke har opnået 02 i dansk og matematik, og dels til andre der ikke opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Udvalget har gjort KTS opmærksom på udfordringer, der kommer, når elever skal til optagelsesprøver og har brug for specialpædagogiske hjælpemidler. Derudover ser det ud til, at der rent tidsmæssigt kan være svært for elever, der skal på sommerkursus, at starte på eud på samme tid som de øvrige elever.
Udvalget afventer afklaring fra KTS på problemstillingerne.

Grundforløbsprøver

I forbindelse med reformen skal der udvikles nye grundforløbsprøver. I de fremadrettede arbejde skal være i samarbejde med de faglige udvalg. På det merkantile område har merkantile landsdækkende skolenetværk indgået et samarbejde med faglige udvalg Uddannelsesnævnet i relation til udvikling af modeller for grundforløbs prøverne.

EUD-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at gennemgå lovgivningen på området og dermed få en samlet overblik. Arbejdsgruppen har arbejdet med at kvalificere spørgsmål til ministeriet. Arbejdet resulterede i, at det blev klart, at der er behov for noget vejledningsmateriale på området. Ministeriet har i gang med at udarbejde vejledningsmateriale, som at være færdig omkring 1. maj.

Til sidst var der orientering fra alle de tilstedeværende ressoursepersoner i de landsdækkende skolenetværk. Der var stor enighed om, at det tætte arbejde mellem EUD-udvalget og resursepersonerne har stor værdi både for udvalgets arbejde, men også for det arbejde der foregår i netværkene.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K