Del

Eud-udvalgsmøde i november

På eududvalgsmødet i november deltog både udvalgets ressourcepersoner og Maria Hørby fra MBUL. Læs mere fra mødet neden for.

Maria Nørby fra MBUL var inviteret til at fortælle om, hvordan ministeriet oplever det går med implementeringen herunder særligt euv’en, samt status for udbudsrunden og det forestående regelforenklingsarbejde.

Udbudsrunden optager skolerne meget, og der var stor interesse for at vide, hvornår skolerne kan forvente at modtage det endelige brev om udbudsrunden. Maria Nørby kunne meddele, at ministeriet forventer udbudsbrevet med indkaldelse af ansøgninger udsendes i uge 49, og skolernes tidsfrist for ansøgninger vil også blive rykket ca. 2 uger.

Derudover var deltagerne meget optaget af euv, og de store udfordringer skolerne har med at rekruttere elever nok til at gennemføre hold. I det hele taget var der en almen opfattelse af, at euv’en skal gentænkes og forbedres. Ministeriet er klar over, at der er mange udfordringer forbundet med euv, og har derfor indkaldt en række skoler til et kvalitetspanel den 2. december.

Skills Denmark var også på besøg, de vil meget gerne i dialog med skolerne ifm. at kunne pressedække lokale og regionale mesterskaber. 

Efter Marias besøg var der bordet rundt, hvor ressourcepersoner berettede om, hvordan det går med reformarbejdet inden for de områder, der var repræsenteret. Der var bred enighed om, at der er mange gode takter i reformen, og eleverne er rigtig glade for GF1. Indtil videre ser det ud til, at GF1 fastholder eleverne. Der er dog skoler, der oplever et stigende frafald ved 3. tælledag, selvom frafaldet fortsat er meget mindre end på samme tid i 2014.

Mødedisciplinen for GF2 elever er stor. Nogle skoler oplever mødedisciplinen hos GF2 elever er meget stor, og skolernes forsigtige bud på den positive udvikling er, at de unge voksne er godt tilfredse med at slippe for de helt unge i klassen.

Det merkantile område er særlig udfordret af tvangsmeritter. I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt, hvis de forberedende kurser kan udbydes på erhvervsskolerne på lige vilkår med VUC.  

Men hvor bliver de voksne af? Dette spørgsmål blev stillet bordet rundt. Der er stor bekymring over den manglende søgning på voksenområdet. Der var dog stor tillid til, at et fornuftigt tilbud til denne gruppe kan få de voksne elever tilbage til erhvervsuddannelserne. Men den afgørende faktor for øget tilgang er, at euv nytænkes og tilpasses virkeligheden.

Efter bordet rundt takkede Neil Jacobsen for et konstruktiv og inspirerende møde.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K