Del

Nyt fra VEU

Rigsrevisionen er i gang med opfølgning på beretningen om utilsigtet brug af AMU fra 2012

Rigsrevisionen indledte sidst i oktober opfølgning på beretningen fra 2012 i en henvendelse til MBUL. Ministeriet inviterede DE-L til at bidrage til besvarelsen i form af orientering om AMU audit netværket.

AMU audit arbejdsgruppen holdt møde med ministeriet og på baggrund heraf udarbejdede sekretariatet et notat om AMU audit netværket med tilhørende bilag. Ministeriet har kvitteret herfor.

MBUL havde deadline for besvarelsen den 10. november og i skrivende stund er det ukendt, hvorvidt Rigsrevisionen efterfølgende vil gennemføre skolebesøg eller indhente materiale fra skolerne i forbindelse med opfølgningen.
Link til Notat om AMU auditnetværket. 

AMU audit seminar den 14. januar 2016

Det tredje AMU audit netværks seminar afholdes den 14. januar 2016. Her orienteres deltagerne bl.a. om kommende tilsynsplaner og den nye udgave af VisKvalitet, der skal implementeres i 2016.

I AMU audit har vi valgt at sætte fokus på kravene til undervisningsplanen, som vi erfarer, giver anledning til en del drøftelser. Der lægges op til debat og erfaringsudveksling.
Læs mere om seminaret og tilmelding her 

 

Kompetencevurdering og opkvalificering af nyankomne flygtninge/indvandrere

Ministrene for MBUL og Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterede uddannelsessektoren og organisationerne til dialogmøde om opkvalificering og kompetencevurdering af nyankomne flygtninge/indvandre den 10. november. Mødet var i forlængelse af statsministerens civilsamfundstopmøde ”Sammen om integration”. Inden mødet skulle deltagerne fremsende forslag med kort tidsfrist. Sekretariatet udarbejdede et forslag om kombinationen af en virksomhedsrettet indsats, erhvervsfaglig og dansksproglig opkvalificering, så nyankomne straks får konkret kendskab til arbejdsmarkedskulturen og vilkårene på det danske arbejdsmarked. Som opfølgning på mødet har vi lavet et fælles oplæg med AMUFF.

Link til oplægget om opkvalificering af nyankomne flygtninge/indvandrere.

Netværk om opkvalificering af flygtninge/tosprogede

Når der kommer et nyt integrationsudspil, inviterer DE-L til et netværksmøde om opkvalificering af flygtninge. Skoler, som har erfaring med opkvalificering af flygtninge/indvandrere og skoler, som er interesseret i at indgå i dette, må allerede nu gerne kontakte uddannelseskonsulent, Mie Poulsen, mpo@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk.

Send blot en mail med en kontaktperson og skriv om I har erfaringer med tosprogede eller gerne vil arbejde med det.

 

6 ugers jobrettet

De nye positivlister for 6 ugers jobrettet uddannelse bliver først kendt op mod jul. De skal på Beskæftigelsesrådets møde i uge 51. Fra foreningens side har vi arbejdet for, at positivlisterne er godkendt i god tid midt på efteråret, og det vil vi fortsat gøre.

Når de nye positivlister kommer så sent, har det rejst spørgsmålet om lediges ret, hvis et forløb udgår af den nye liste. P.t. er der en bekendtgørelsesændring i høring om dette, som kan ses her (se §2, stk 2 og §16)

Ændringen skal tilgodese, at hvis en ledig har søgt eller tilmeldt sig et forløb, så har vedkommende også ret til at gennemføre forløbet - selvom det først sker i det nye år, hvor en ny positivliste træder i kraft og selvom forløbet ikke er på den nye positivliste.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K