Del

Staus på markedsgørelse

Fra sommeren 2016 kan alle skoler som bekendt frit vælge studiesystem på det private marked. Men som det fremgår af det informationsbrev, som STIL udsendte i starten af november, vil skoler fx med AMU-aktivitet forsat skulle benytte EASY-A til at understøtte efteruddannelse.dk, indtil STIL teknisk har fået adskilt de to systemer.

Som nævnt i det seneste nyhedsbrev, har foreningerne henvendt sig til ministeren for børn, undervisning og ligestilling for at understrege en række problematikker vedr. STIL’s senest udmeldte markedsgørelsesmodel.

Foreningerne har over for ministeren problematiseret følgende:

• Der er tale om et komplekst system af erhvervs- og efteruddannelse, som skal kunne omstille sig i forhold til ny lovgivning. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt med en fortsat central datalagring og databearbejdning hos STIL, så data behandles på en sikker og ensartet måde.

• Der er behov for en høj grad af driftssikkerhed, da det er et forretningskritisk it-system, hvor alt fra taxametre til grundlag for løn skal håndteres. Alle skoler besidder ikke nødvendigvis kompetencer til at vurdere en foreslået løsning. Så foreningerne ønsker et centralt funderet system.

• Udvikling af et studieadministrativt system til erhvervsskolerne er et forholdsvis lille marked, så det kan begrænse antallet af interesserede fra det kommercielle marked. Derfor er der risiko for at påføre skolerne ekstra omkostninger og usikkerhed i forbindelse med udvikling af et nyt system.

• Der er ikke udarbejdet en business-case, så de økonomiske konsekvenser af den model, som STIL fremlægger, er ukendt. Det skaber stor usikkerhed hos skolerne for fremtidige omkostninger til et nyt system. Foreningerne vurderer, at den fremlagte model vil koste skolerne ekstra mange penge til it-drift hvert år.

Endelig finder foreningerne også, at den tidsplan, som STIL har lagt for projektet urealistisk, hvis man ønsker, at der reelt skal komme nye spillere på markedet.

Mere information om markedsgørelsesprojektet følger i et særskilt nyhedsbrev inden jul 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K