Del

Nyt fra VEU

Efteruddannelse.dk, nyt fra STIL

Vi har bedt STIL om kort information vedr. arbejdet med en mere brugervenlig web-portal og chefkonsulent, Susanne Guldberg Hinrichsen, STIL skriver:

”Det skal være nemmere at bruge Efteruddannelse.dk!” Det viser en omfattende brugeranalyse lavet for Undervisningsministeriet sidste år, hvor især den selvstændigt erhvervsdrivende, der skal sende en medarbejder på fx et truckkursus, har svært ved at finde rundt i portalen og måske helt opgiver at søge VEU-godtgørelse. Det har resulteret i et projekt, der arbejder på at gøre det langt nemmere at tilmelde sig et kursus og søge VEU-godtgørelse. I første omgang lanceres en ny forside, der opleves enkel og overskuelig hos alle brugere. Herudover lanceres en enkel tilmeldingsside og en ”light-version” af virksomhedens side, som i sær skal gøre det nemmere for de virksomheder, der kun tilmelder en enkelt eller få medarbejdere på kursus. Fem virksomheder har allerede testet de første skitser af siderne og givet nyttige inputs til den videre udvikling. I starten af november får fem andre virksomheder mulighed for at teste en version af siderne, hvor erfaringerne fra første test er indarbejdet.

STIL forventer, at de nye sider lanceres til februar/marts 2016.

Samtidig er STIL gået i gang med at se på, om tilmeldings- og VEU-ansøgningsprocessen kan gøres enklere. Resultatet af dette arbejde forventes lanceret ultimo 2016.

AMU audit seminar den 14. januar 2016

AMU audit netværket holder det årlige seminar torsdag den 14. januar på Syddansk Erhvervsskole i Odense kl. 10.00 – 15.00. Dagen vil bl.a. byde på indlæg ved erhvervsskoler om erfaringer med AMU audit processer samt vidensdeling og inspiration på tværs af de lokale netværk. STUK bidrager med status på tilsyn og tilsynsplaner samt nyt om VisKvalitet. Reserver allerede dagen nu, programmet er på vej.

Nyt fra VEU-udvalget

VEU-udvalget holdt møde den 28. oktober. Udvalget drøftede især flg. emner: den kommende AMU udbudsrunde, trepartsforhandlinger, euv, voksenvejledning og VEU-center kontrakter.

AMU udbudsrunden for ventes i 2017 i forlængelse af EUD-udbudsrunden. VEU-rådet er i gang med at drøfte kriterier for hvem udbuddet tildeles og udbudsvilkårene for de skoler, som får godkendelserne. VEU-udvalget finder det positivt, at alt tyder på, at de geografiske dækningsområder fjernes som et af udbudsvilkårene og opfordrer til så objektive kriterier for udbudsgodkendelse som muligt.

VEU-udvalget har lavet et internt oplæg om Fremtidens AMU, som har fået en positiv modtagelse i direktørkredsen. Oplægget skal bl.a. danne grundlag for erhvervsskolerens bidrag til de kommende drøftelser i forbindelse med trepartsforhandlingerne.

EVA’s rapport om ”Uddannelsesvejledning til voksne” har udvalget haft fokus på og er tilfredse med, at rapporten fremhæver, at selv om erhvervsskolerne ikke har nogen lovgivningsmæssig forpligtigelse til vejledning af voksne, så yder en række skoler denne service. VEU-centene har i 2015 og 2016 en opgave indenfor vejledning af voksne i forlængelse af vækstpakken. Udvalget fortsætter drøftelser om vejledningsbehovet for voksne, så flere opkvalificeres via AMU og flere skal have en erhvervsuddannelse.

Udvalget finder den lave tilgang til euv problematisk og pegede i den forbindelse på meritkravene, som betyder at meget få voksne har de erfaringer, der skal til for at få en kortere uddannelse. De få, som kan gennemføre uddannelsen på kortere tid, er ikke tilstrækkeligt til egentlige voksenspor. Desuden er det vanskeligt at finde den rette tilrettelæggelse med en kortere uddannelsesplan, når disse elever skal følge en grundforløbsundervisning, der er tilrettelagt helhedsorienteret.

Da mødet fandt sted, var udvalget bekendt med den første udgave af oplægget til nye VEU-center kontrakter. På det grundlag konkluderede udvalget, at det er meget problematisk med kontrakter, som ikke afspejler konsekvenserne af besparelserne i finanslovforslaget. Der vil fremover være langt færre ressourcer på skolerne til de opgaver, der måles på i kontrakterne, men som sagt er de ikke reduceret. Måltallene på euv er ligeledes urealistiske i forhold til skolernes erfaringer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K