Del

Ny bekendtgørelse af de studieadministrative systemer

Alle direktører og bestyrelser har modtaget en orientering om ny bekendtgørelse om de studieadministrative systemer.

Danske Erhvervsskoler har gennem længere tid påpeget, at der i forbindelse med anvendelse af Lectio er en række problemer i forhold til persondatalovgivningen.

Danske Erhvervsskoler har i den forbindelse forsøgt at få leverandøren MaCom til at løse disse problemer. Vi måtte efterfølgende konstatere, at leverandøren ikke har imødekommet dette. Undervisningsministeriet er løbende blevet orienteret om vores initiativer.

Styrelsen for IT og Læring har nu udsendt en ny bekendtgørelse, der træder i kraft pr. 1. oktober 2015, og som retter sig mod leverandørerne.

Bekendtgørelsen stiller en række krav til leverandørerne, der skal sikre lovligheden i de studieadministrative systemer. Derudover skal en revisor revidere systemet i henhold til den nye bekendtgørelse. Der gives i forbindelse med ikrafttræden leverandørerne en frist til 1. april 2016, for at få en ren revisorerklæring.

Med bekendtgørelsens bestemmelser mener Danske Erhvervsskoler, at sagen i forhold til Lectios funktionalitet er lukket for vores vedkommende. Danske Erhvervsskoler vil pt. ikke foretage sig  yderligere.

Den enkelte skole bør dog fortsat være opmærksom på:
  
· Der skal være indgået en databehandleraftale med leverandøren (eksempel er sendt til alle skoler)

· Skolerne skal ikke iværksætte lokale revisorgodkendelser på nuværende tidspunkt.

· Der bør indgås en leverandøraftale/kontrakt, der regulerer fx pris, opsigelse, udlevering af egne data (formater) etc.

 · Historiske data skal løbende slettes i forhold til gældende lovgivning.

 · Det sikres i databehandleraftalen og evt. i kontrakten/leverandøraftale, at leverandøren ikke må overdrage eller stille skolens data til rådighed for tredje part, uden skoles godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Der henvises i øvrigt til notat om datasikkerhed, der er sendt til alle skoler .

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at rette henvendelse til chefkonsulent Thomas K. Ankersen, på telefon 333 77 888.

-----------------------------------------------------------------------------

Du kan finde bekendtgørelsen på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174053

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015, og senest den 1. april 2016 skal kravene i bekendtgørelsens §5, stk 1, være opfyldt.

Bekendtgørelsen fastsætter de krav og standarder, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling stiller til skolernes studieadministrative it-systemer. Fremover skal der være dokumentation for, at de systemer, som uddannelsesinstitutionerne anvender, opfylder ministeriets krav. Det sker via en revisionserklæring udarbejdet af en ekstern revisor på baggrund af en systemrevision foretaget hos den enkelte leverandør. I første omgang omfatter bekendtgørelsen de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser. Bekendtgørelsen udvides senere til også at omfatte erhvervsuddannelserne, når erhvervsuddannelserne i 2016 får frit valg af studieadministrative systemer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K