Del

Nyt fra VEU

6 ugers jobrettet uddannelse

VEU-udvalget fortsætter arbejdet for at uddannelsesforløbene til 6 ugers jobrettet uddannelse i højere grad er målrettet lediges behov og virksomhedernes efterspørgsel, så uddannelse af ledige mere effektivt imødekommer arbejdsmarkedets behov for kompetencer og aktuelle jobåbninger. Vores undersøgelse af skolernes udbud og gennemførte kurser dokumenterede, at de eksisterende positivlister er for ufleksible og indeholder for mange bundne uddannelsesforløb, som ikke kan tilpasses den lokale efterspørgsel.

I september måned holdt vi møde med efteruddannelsesudvalgene om vores analyse og anbefalinger. Det var et velbesøgt møde og udvalgenes uddannelseskonsulenter kvitterede for oversigten over udbudte og gennemførte forløb og var generelt positive overfor vore anbefalinger. Behovet for øget fleksibilitet til lokal tilrettelæggelse af uddannelsesforløbene blev også drøftet, men også erkendt, at den ønskede fleksibilitet, ikke er mulig indenfor den nuværende lovgivning.

En række af vore anbefalinger kan dog rummes indenfor den gældende lovgivning, nemlig:

• Færre uddannelsesforløb
• Brede kompetencer for en større målgruppe af ledige og virksomheder
• Merit i forhold til EUD.

Vi har også drøftet undersøgelsen og anbefalingerne med STAR. STAR tog positivt imod undersøgelsen, da de ikke selv laver opfølgning på implementering af forløbene. Vi gentog vore centrale anbefalinger til udarbejdelse af positivlisterne og fik tilsagn om, at AMU-udbyderne i år bliver taget med på råd, når uddannelsesforløbene skal sammensættes.

STAR overvejer en ny trindelt model for uddannelsesforløbene på positivlisterne, men da det vil øge antallet af uddannelsesforløb, frarådede vi denne løsning og gentog behovet for færre og bredere uddannelsesforløb. STAR viste interesse for vores anbefaling om, at gøre det muligt at anvende Åbent Værksted, dog uden tilsagn om dette.

VEU-rådet
VEU-rådet fik vores undersøgelse til mødet den 23. september i forbindelse med et tema om ”Det regionale samarbejde og erfaringer med RAR”. Rådet modtog vores undersøgelse og anbefalinger, men indgik ikke i en drøftelse om den.

Det blev bekræftet i undervisningsministeriets redegørelse til rådet, at i forhold til sidste år vil efteruddannelsesudvalgene blive opfordret til at indgå i en mere forpligtende dialog med AMU-udbyderne, inden de melder nye forløb ind.

SOSU og AMU FF har lavet tilsvarende undersøgelser af 6 ugers jobrettet og rådet blev orienteret om, at 82 pct. af positivlistens AMU-forløb har været udbudt mindst en gang i 1. halvår 2015, mens ca. 46 pct. af forløbene er blevet gennemført som hele forløb. Hertil kommer, at mange skoler har udbudt og gennemført dele af et forløb. 

Tidsplan for positivlister 2016:

Medio september – medio oktober 2015: De 11 efteruddannelsesudvalg udarbejder prioriterede udkast til uddannelsesforløb, der kan indgå på den landsdækkende positivliste for 2016.

Medio september – medio oktober 2015: Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejder udkast over de moduler fra akademiuddannelserne, der skal indgå på den landsdækkende positivliste for 2016.

Primo november 2015: STAR foretager en skriftlig høring i VEU-rådet og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser af udkastet til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for 2016.

Medio november 2015: STAR foretager en høring i BER af udkast til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for 2016.

Ultimo november 2015: Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse i 2016 offentliggøres. Tidsplanen betyder desværre, at der igen i år skal laves et særskilt udbud af 6 ugers jobrettede forløb efter tilrettelæggelsen af skolernes øvrige udbud.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K