Del

Forsikring af elever i praktik i udlandet

Danske Erhvervsskoler har henvendt sig til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende en problemstilling om forsikring af elever i praktik i udlandet, herunder den mulige risiko for ikke at være arbejdsskade-forsikret, da skolerne ikke bliver betragtet som virksomhed i Danmark og er underlagt statens selvforsikring.

Ministeriet har svaret og kan læses nedenfor.     

 

Svar modtaget den 21. april 2016 

Til Danske Erhvervsskoler,  

Med e-mail af 11. april 2016 har foreningen spurgt til mulighederne for, at skoler kan tegne arbejdsskadeforsikring for skolepraktikelever, som kommer i praktik i udlandet. Foreningen har medsendt en advokatudtalelse om spørgsmålet, og der er henvist til, at ministeriet tidligere har udtalt sig negativt om mulighederne.  

Som hovedregel kan skolerne ikke tegne forsikringer uden særlig tilladelse, jf. cirkulære om statens selvforsikring. Disse regler rummer dog mulighed for tegning af visse forsikringer, bl.a. i forbindelse med medarbejderes tjenesterejser i udlandet og for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende land.  

Skolepraktikelever er ikke medarbejdere ved skolen, og er derfor ikke omfattet af reglerne om medarbejderes tjenesterejser i udlandet.  

Spørgsmålet er derefter, om skolens udsendelse af skolepraktikelever til praktik i udlandet indebærer at skolen påtager sig en risiko, som kan forsikringsdækkes af statens selvforsikring eller af en forsikring, som er krævet i det pågældende land.   

På side 11 ff i Vejledning til praktikcentre af 20. december 2013 er det oplyst, at elever, der er optaget til praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktikelever), kan gennemføre en del eller hele deres praktikuddannelse i udlandet gennem følgende modeller:
a) Virksomhedsforlagt undervisning i udlandet
b) Orlov til praktik i udlandet
c) Udstationering pba. en delaftale med en virksomhed i DK under praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik).  

Mulighederne er nærmere beskrevet i vejledningen og gentaget i administrationsvejledningen til EASY-P.  

Under virksomhedsforlagt undervisning i udlandet er eleven fortsat elev på skolen, og derfor omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 66, stk. 2, hvorefter lov om arbejdsskadeforsikring finder tilsvarende anvendelse, for så vidt en skade skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Risikoen med hensyn til disse skader påhviler staten. På den baggrund må det antages, at risikoen for arbejdsskader for skolepraktikelever, som er udsendt til virksomhedsforlagt undervisning i udlandet, påhviler staten efter reglerne om statens selvforsikring. Hvis det kræves i det pågældende land, at der er tegnet en forsikring i et forsikringsselskab mod denne risiko, kan skolen tegne en sådan forsikring uden yderligere tilladelse. Ellers kan skolen ikke tegne en forsikring men skal i givet fald følge de almindelige retningslinjer for anmeldelse af arbejdsskader for elever.  

Hvis elever har orlov for skolepraktik for at udføre lønnet beskæftigelse med uddannelsesformål i udlandet, som kan godskrives i elevens praktikuddannelse i en erhvervsuddannelse i Danmark, har skolen intet ansvar for elevernes eventuelle arbejdsskader, som måtte opstå i den anledning, hverken efter arbejdsskadelovgivningen eller efter dansk ret almindelige erstatningsregler. Det skyldes, at eleverne i orlovsperioden ikke er tilskudsberettigede elever på skolen. Elevernes eventuelle skader er derfor ikke dækket af statens selvforsikring og skolen kan ikke tegne forsikring, allerede fordi ingen kan forsikre sig mod skader på en anden part, som 3. mand eller den anden part selv har ansvar for.  

Hvis elever er udstationeret af en dansk virksomhed, som eleven har en delaftale med, er eleven fortsat skolepraktikelev, men da eleven samtidig er ansat i en dansk virksomhed med uddannelsesaftale, vil eleven være omfattet af virksomhedens ordning vedrørende arbejdsskadeforsikring af medarbejdere i udlandet.  

Elever omfattet af situation a) eller c), vil således være dækket ind, mens elever omfattet af situation b) ikke kan dækkes ind af andre end dem selv eller deres virksomhed i udlandet. Dette adskiller sig så vidt ses ikke fra retstilstanden, som den altid har været med hensyn til andre elever i praktik i udlandet.  

Ministeriet kan tilføje, at institutionen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan tilbyde eleverne at formidle tegningen af en kollektiv heltidsulykkesforsikring, som eleverne selv skal betale, men som de eventuelt kan får helt eller delvis refunderet af AUB, jf. § 2, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Formidling heraf kan også ske fælles for elever fra flere skoler fx via det såkaldte PIU-sekretariat.  

Der henvises i øvrigt til Vejledning om statens selvforsikringsordning for institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområde af februar 2016.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K