Del

Nyt fra VEU

VEU-udvalget har netop holdt sit første møde efter konstitueringen af den nye bestyrelse i DEG-L og efter fusionen med AMU forstanderforeningen. Direktør Torben Pedersen, AMU Vest og direktør Peter Thomsen, AMU Nordjylland er indtrådt i VEU-udvalget.

Udvalget fokuserede på det kommende års indsatsområder og organiseringen af arbejdet i udvalget.

Den samlede AMU-aktivitet er fortsat faldende, selvom enkelte udbydere oplever stabilitet og lidt fremgang i efterspørgslen fra virksomhederne. Der er helt afgørende brug for initiativer på kort sigt til at fremme aktiviteten for at fastholde efteruddannelse via AMU, og på lidt længere sigt er der behov for en AMU-reform.

På kort sigt skal der skabes mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen, åbnes for afprøvning frem for tilstedeværelse og antallet af uddannelserne skal reduceres, så alle nemmere kan orienteres sig og søge uddannelserne. Temaer, som også er præsenteret for parterne forud for trepartsforhandlingerne.
På lidt længere sigt skal en AMU-reform nytænke arbejdsmarkeds-uddannelserne i forhold til et sammenhængende voksen- og efteruddannelsessystem, fra ufaglært til akademiuddannelse. Bestyrelsen har også i sine drøftelser lagt vægt på at undersøge muligheden for at arbejde i relation til den danske kvalifikations-ramme, så efteruddannelse i øget omfang godskrives/meriteres på eud og akademi niveau. Trepartsforhandlingerne forventes at afklare VEU-centrenes fremtid, og med et sådant afsæt vil udvalget arbejde for, at alle involverede skoler også reelt deltager i og bakker op om centrenes opgaver.
Arbejdsmarkedsuddannelserne er en del af den fremtidige uddannelse af flygtninge, både i form af AMU-branchepakker og som del af Integrationsgrunduddannelsen. Udvalget vil tilrette- lægge en konference for at bidrage til at få overblik over de nye initiativer og skabe grundlag for erfaringsudveksling mellem erhvervsskoler og AMU-centre.

Udvalgets øvrige indsatsområder er på nuværende tidspunkt: mere fleksibilitet ved 6 ugers jobrettet uddannelse, en evt. AMU udbuds- runde med få kriterier, fokus på effekt og AMU’s bidrag til arbejdsmarked og samfund.

Udvalget drøftede organisering i ekspertteams i selve udvalget, hvor 2-3 udvalgsmedlemmer varetager specifikke emner. Fordeling og resultat koordineres på næstkommende udvalgsmøde i august.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K