Del

Orientering om nyt bindende svar fra SKAT vedr. moms og taxametertilskud samt Indkøbs- ABC

Som vi tidligere har informeret om, har SKAT meddelt, at de vil ændre praksis for den momsmæssige håndtering af de taxametertilskud, som erhvervsskoler modtager fra UVM.

Praksisændringen betyder, at erhvervsskoler skal medregne taxametertilskud fra UVM som momsfri omsætning (betaling for momsfri undervisning) ved opgørelse af SKAT-momsbrøken. Oprindeligt skulle praksisændringen være trådt i kraft den 1. januar 2016, men SKAT har igen udskudt ikrafttræden til 1. januar 2017.

For de fleste erhvervsskoler betyder praksisændringen, at momsfradragsretten over for SKAT falder væsentligt, hvilket medfører en økonomisk belastning i form af et fald i retten til godtgørelse af energiafgifter. Momsmæssigt medfører ændringen som udgangspunkt ingen økonomisk belastning for skolerne, idet faldet i fradragsretten over for SKAT modsvares af en øget momskompensation fra UVM.

Danske Erhvervsskoler har via et bindende svar forsøgt at overbevise SKAT om, at praksisændringen skal trækkes tilbage. Desværre må vi konstatere, at dette ikke er lykkedes.

I det bindende svar præciserer SKAT, hvilke af tilskuddene fra UVM skolerne skal medregne som om-sætning, når praksisændringen træder i kraft. Følgende ”aktivitetsbestemte” tilskud skal medregnes som omsætning: Undervisningstaxameter, Bygningstaxameter, Fællestaxameter, Færdiggørelsestaxameter, Praktikpladstaxameter og Pædagogikumtaxameter.

Følgende ”ikke-aktivitetsbestemte” tilskud skal ikke medregnes som omsætning: Grundtilskud, Praktikpladspræmier, Frafaldstaxameter (social taxameter) og Momskompensationsbeløb.

Når praksisændringen træder i kraft bliver der således behov for at kunne skelne mellem de forskellige typer af tilskudsbetalinger modtaget fra UVM.

Herudover skal skolerne være opmærksomme på eventuelle lønsumsafgiftsmæssige konsekvenser af praksisændringen. I henhold til den nugældende lønsumsafgiftslov er erhvervsskolers ordinære under-visning ikke fritaget for lønsumsafgift. Det forhold, at taxametertilskud skal medregnes som momsfri omsætning, betyder derfor, at aktiviteten bliver lønsumsafgiftspligtig.

Grunden til at SKAT har udskudt fristen til den 1. januar 2017 er, at de pt. vurdere om lønsumsafgifts-loven skal ændre. Vi forventer dog, at SKAT ændre loven, da dette var hensigten allerede i 2007 hvor skolerne blev præciseret i listen over fritagelser.

Danske Erhvervsskoler overvejer nu, om der på baggrund af det bindende svar fra SKAT skal foretages yderligere, ligesom vi er meget opmærksomme på udviklingen vedr. lønsumsafgift.

 

Indkøbs-ABC

Indkøbs-ABC Arrangementet afholdes af partnerskabet mellem MBUL/UFM/SKI for effektive indkøb og institutionsforvaltning på de selvejende institutioner i samarbejde med følgende institutionsforeningerne, herunder Danske Erhvervsskoler. Arrangementet er for alle, der ønsker mere viden om effektivt indkøb og adresserer både praktiske og strategiske spørgsmål om effektive indkøb: Eksempelvis indkøbspraktikere, administrationschefer, rektorer, vicerektorer, bygningsansvarlige m.fl.

Læs mere her 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K