Del

Nyt fra eud-udvalget

Eud-udvalgsmødet den 14. september

På mødet byd udvalget velkommen til 2 nye medlemmer Ole Heinager fra Next og Else Ravn fra SOSU Randers. Ole Heinager indtræder i udvalgt for DEG-L’ bestyrelse.

Morten Emborg har været medlem af udvalget i en længere periode, men i juni blev han medlem af DEG-L’s bestyrelse og er dermed også udvalgets bestyrelsesrepræsentant.
Ole Heinager og Morten Emborg har valgt at dele formandsskabet og ønsker, det skal ses som et partnerskab.

Ole Heinager er DEG-L’s repræsentant i Rådet for Erhvervsuddannelser REU.
Else Ravn fra SOSU Randers indtræder i stedet for Vibeke Nielsen, da Vibeke valgte at gå på pension.

På mødet var der konsensus om, at de tidligere fordelte ansvarsområder skulle kastes i luften, og udvalgsmedlemmerne får dermed på ny mulighed for at byde ind på de ansvars- indsatsområder udvalget har valgt at have i fokus det næste år.

Dette skal også ses i lyset af de tiltag, der er fulgt med eud-reformen samt en ændring af organisering af arbejdet i sekretariatet. Blandt andet er Effekt- og evalueringsudvalget nedlagt , og kvalitetsarbejdet er fremover placeret i de udvalg, hvor det naturligt hører hjemme.

For at sikre en overordnet tværgående indsats, mødes de kvalitetsansvarlige på tværs af udvalgene to gange årligt. Den endelige organisering af udvalget og fordeling af ansvarsområderne, kan ses på DEG’ s hjemme side i oktober. 

Udkast til høring

Udkast til høring over lovforslag til gymnasiereformen medfører ændringer i erhvervsuddannelsesloven, og i den sammenhæng har udvalget afgivet input til høringssvar ift. områder, der direkte involver eud- uddannelserne. Særligt er der fra udvalgets side gjort opmærksom på, at der indgår krav om skærpede adgangskrav til eud, samt en ændring af den merkantiel eux i forhold til det studiekompetencegivende forløb.
Det endelig høringssvar kan ses på DEG’s hjemmeside efter den 23. september.

Trepart

Udvalget er meget optaget af Trepartsforhandlingerne, og hvilke følger de får for erhvervsuddannelserne. Især er udvalget en smule skeptiske overfor måden, hvorpå fordelsuddannelser og de dimensionerede uddannelse er blevet er udtaget.

Der er ved flere stikprøver konstateret, at der ikke er sammenhæng mellem de uddannelser der skal dimmensioneres og efterspørgslen efter elever til en praktikplads. Derfor mener udvalget, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe under REU, der kan kvalificere dette arbejde.

Udvalget vil følge det videre forløb i forbindelse med trepartsarbejdet tæt.

Afholdelse af en eud-konference den 1. november 2016

Udvalget afholder i samarbejde med Forsker/Praktikernetværket en konference den 1. november, hvor fokus er eud-reformen 2016 – Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?

Konferencen finder sted på First Hotel Copenhagen Sluseholmen Molestien 11 København SV Det endelige program udsendes primo oktober.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K