Del

Nyt fra IT

Flere skoler er begyndt at bruge sikker e-mail

Bl.a. i forbindelse med ikrafttræden af den kommende EU-persondataforordning er flere skoler begyndt at installere sikker e-mail.

Når man sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet læse med. Sikker e-mail svarer til at putte postkortet i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Sikker e-mail kan bruges til to ting:
• Kryptering – når ingen uvedkommende må læse din besked
• Signering – når modtageren skal være sikker på, at du er afsenderen.

Sikker e-mail benyttes derfor bl.a. til kommunikation, som har personfølsom karakter.

Læs mere herIt-sikkerhed og databeskyttelse

Medio maj 2018 træder EU’s Databeskyttelsesforordning i kraft. I Justitsministeriet arbejdes der med at analysere forordningen, forordningens ramme for nationale særbestemmelser og konsekvenserne for national lovgivning. Det forventes, at Justitsministeriet offentliggør en betænkning i maj 2017, som beskriver forordningens konsekvenser for dansk ret. Læs mere her.

For at imødekomme det øgede fokus har Undervisningsministeriet (repræsenteret ved STIL og STUK) været i dialog med repræsentanter for Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om at etablere en referencegruppe om databeskyttelse på undervisningsområdet, der skal:
• understøtte den tværgående dialog og vidensdeling om databeskyttelsesarbejdet
• drøfte væsentlige og principielle tiltag og problemstillinger med forordningens implementering i dansk kontekst.

Inden sommer vil der blive afholdt workshops med erhvervsskoler og gymnasier, som skal munde ud i gode råd til sektoren. Derudover planlægges stormøder i efterår

STIL sender et nyhedsbrev til skolerne herom.
Find også brevet her.  

Trepartsaftalens initiativ om it-understøttelse af praktikpladsformidlingen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i trepartsaftalen enige om følgende to initiativer (52 og 53 i trepartsaftalen) på den baggrund, at den eksisterende it-understøttelse af praktikpladsformidlingen er utilstrækkelig i forhold til at understøtte elever, virksomheder og skoler.

• Der etableres en ny samlet national portal til praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder og skolers praktikadministrative opgaver.

• I første omgang revitaliseres funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så der bliver mere gennemsigtighed og opmærksomhed på at praktikpladsmarkedet øges. I den sammenhæng gennemføres en kampagne, der skal få virksomheder til at opslå praktikpladser.

DEG sidder med i referencegruppen for trepartsaftalens initiativ om it-understøttelse af praktikpladsformidlingen, som netop har afholdt sit første møde. Gruppen har indtil nu primært fokus på en revitalisering af www.praktikpladsen.dk.

Helt konkret betyder dette:
• Opdateret www.praktikpladsen.dk
• Grundlag for infrastruktur
• Offentlig side, login med NemID og Uni-login
• Bruger tilpassede startside

Den forbedrede www.praktikpladsen.dk forventes at være i drift omkring årsskiftet.

Samtidig med udviklingen af praktikportalen gennemføres en analyse og en drøftelse af, hvordan de øvrige midler i aftalen skal prioriteres. Her skal STIL skabe et overordnet billede af praktikområdet og visionerne for fremtiden. Ud fra dette skal der laves en prioritering af, hvilke områder der håndteres først og inden for de nuværende midler.

DEG vil løbende orientere om udviklingen.

Markedsgørelse

STIL har fået ny website, hvor man forsat kan finde information vedr. markedsgørelsen, herunder fremtiden for EASY-A, EASY-P og Elevplan.dk. Se roadmap for systemerne her.

Læs mere her om Elevplan i fremtiden.

For at understøtte skolerne i deres valg af nyt studiesystem har foreningen kontaktet de på nuværende tidspunkt kendte interesserede leverandører (CSC, UDDATA og Macom) for at få en status på deres udviklingsarbejde. Leverandørerne er blevet bedt om at forholde sig til de behov, som der er beskrevet i den behovsanalyse, DEG-L og Danske SOSU-skoler fik udarbejdet.

Foreningen vil orientere yderligere, når leverandørerne har præsenteret status.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K