Del

Nyt fra eud

Eud-udvalgsmøde den 13. september 2017.

Eud-udvalget havde inviteret Maria Nørby og Torben Larsen fra STUK til at deltage i mødet. Nogle af de emner, der blev drøftet var:

Videnscentre:
Maria Nørby redegjorde for ansøgningsprocessen til videnscentrene. Udvalget havde forskellige opfattelser af, om det havde været en god eller dårlig proces. Pt. afventes udmeldingen om, hvilke skoler der bliver videnscentre.

STUK forventer, at tidsplanen kan holdes, og at skolerne orienteres ultimo september. I den første måned efter udmeldingen skal videnscentrene sikre sig, at de har fuldstændig beskrevet de forskellige forhold, der er i udbudsmaterialet. Der bør være en offentlig tilgængelig implementeringsplan, hvor de aktiviteter og samarbejder, der er rettet mod andre skoler, som ikke er videnscentre, bør være meget synlige.

DEG arrangerer – i samarbejde med Danske SOSU-skoler- en workshopdag primo oktober, hvor alle videnscentrene inviteres. Workshoppen skal skabe rammer for inspiration og erfaringsudveksling om bl.a. vidensdeling - hvordan inddrages den øvrige del af sektoren, forretningsmodeller til, hvordan videnscentrene videreføres efter endt tilskud o.l. UVM deltager gerne både som oplægsholder og sparringspartner.

Uddannelsesaftaler:
Udvalget pegede på skolernes udfordringer i forbindelse med tillægsaftaler til uddannelsesaftalerne. Digitalisering på dette område vil gøre processen ifm tillægsaftale mere smidig både for eleven og praktikcenteret. Maria Nørby informerede om, at STIL arbejder på en fuld digitalisering på området.

Udvalget var også meget interesseret i at høre, hvordan det står til med udvikling af selvrettende opgaver til optagelsesprøverne. Udvalget har på et tidligere møde med vejledningskontoret fået indtryk af, at STIL på sigt udvikler selvrettende prøver i forbindelse med optagelsesprøverne, da prøverne er ressourcekrævende for skolerne.

Maria Nørby undersøger sagen og giver en tilbagemelding.

AUB ift. rekruttering ift. 0 kvote:
I forbindelse med dimensioneringen af erhvervsuddannelser er der behov for, at der kommer fokus på, hvad 0-kvote uddannelserne betyder for udbud af praktikpladser. Flere skoler oplever, at små og mindre virksomheder ikke er klar over konsekvenserne af 0-kvoteuddannelser inden for deres område. Virksomheder bliver først opmærksomme på de manglende elevgrundlag, når det er svært at rekruttere elever. Derfor er der er brug for flytte fokus på AUB-støttet praktikopsøgende arbejde, fra overgangen mellem GF og HF til før eleverne starter på GF.

Dette er ikke muligt inden for nuværende AUB regelsæt, og udvalget bad Maria Nørby viderebringe udvalgets forslag til de rette parter i relation til AUB lovgivningen. Udvalget foreslog ministeriet at udarbejder et standardiseret materiale, som kan bruges bredt til rekruttering af elever. Det kan være svært for skolerne af følge med i, hvilke initiativer og tiltag de faglige udvalg sætter i værk, når der skal informeres om, hvad dimensionering betyder for rekruttering af elever til erhvervsuddannelserne.

Maria tager forslagene med tilbage til STUK og giver en tilbagemelding.

Eud-udvalget digitaliseringsprojekt:
På eud-udvalgsmødet/digitaliserings- workshoppen den 7. juni, blev det besluttet, at udvalgets digitaliseringsstrategi skulle drøftes på det kommende eud-udvalgsmøde. Udvalget var enige om, at digitaliseringsprojektet skal tage afsæt i et konkret forslag, som kan integreres på GF1. Derudover var der konsensus om, at inddrage STUK både i en generel dialog om digitalisering, men også i forhold til det konkret projekt.

Udvalget drøftede det udsendte oplæg og var enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan indgå i det videre udviklingsarbejde. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af ressourcepersoner fra skolerne, der har konkret erfaring med fagretningsprojekter på GF1. Derudover kan der inddrages eksterne personer, der har viden og erfaring inden for digitaliseringsområdet.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K