Del

Nyt fra Gymnasieområdet

Tre nye Viden-Om-udgivelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort tre nye Viden Om-udgivelser om undervisningsdifferentiering, som viser forskellige veje og metoder til undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Udgivelsen samler og   formidler relevant viden og forskning, som kan give undervisere og andet pædagogisk personale et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. 

Materialet består af et vidensnotat udviklingsredskaben plakat

Materialerne ligger også på www.emu.dk

Gymnasieudvalget har fået nye medlemmer
Se alle medlemmerne her

Nyt fra Gym-udvalget
Gymnasieudvalget holdet møde d. 24. August, hvor der bl.a. Blev drøfte den kommende årstemakonference, og eux og fællesmøde om denne med eud-udvalget. Derudover drøftede udvalget tre indsatsområder, som udvalget vil arbejde med frem mod maj 2019. Disse indsatser er lærerkompetencer, dannelse og evaluering.

Mulighed for erstatning af aftaler dækket af SKoDa
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har sammen med Danske Gymnasier holdt møde med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) vedr. mulighederne for at få forhandlet aftaler til erstatning af de mange aftaler, som pt hører under SkoDa. DEFF er stadig i forhandling med flere forlag/databaser, men DEG-L regner med at kunne melde yderligt ud til skolerne i slutningen af september.
Evt. spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anne Wieth-Knudsen på awk@remove-this.deg.dk.

 

Undervisningsministeriets initiativer mod snyd
Undervisningsministeriet forventer at være klar med et monitoreringsværktøj ultimo 2018. Det betyder, at værktøjet er klar til generalprøverne i 2019. UVM vil i den forbindelse melde retningslinjer ud mht. fx opbevaring af elevernes data samt hvad det vil betyde, hvis eleven nægter at installere monitoreringssoftwaren på sin computer.

Undervisningsministeren besluttede ultimo april i tillæg til gymnasieforligskredsens beslutning om at anskaffe et monitoreringsværktøj, at der igangsættes en række yderligere initiativer mod snyd, herunder et initiativ med understøttelse af lokal webfiltrering.

Initiativet er opdelt i to faser:

Fase 1) En erfaringsopsamling på de gymnasiale institutioner, som kortlægger praksis og kommer med anbefalinger om best practice for lokal webfiltrering

Fase 2) Understøttelse af videndeling om best practice

Erfaringsopsamlingen afsluttes december 2018 og forventes offentliggjort i januar 2019. Den efterfølgende udbredelse af viden om best practice sker i perioden fra januar til marts 2019.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K