Del

Nyt fra gymnasieområdet

Søgetallene
Så kom de længe ventede søgetal.
Se UVM's tal her
og læs DEG's pressemeddelelser for gymnasiet her og for eud her 

 

Fjerncensur
En ikke ubetydelig del af gymnasiernes udgifter går til afvikling af mundlig eksamen, herunder betaling for transporttid, transportudgifter samt evt. hotelovernatninger. I nogle tilfælde, hvor der er tale om små eksamenshold, overstiger udgifterne til transport m.m. udgifterne til afvikling af selve eksamen. Det er DEGs holdning, at resurserne kan anvendes bedre uden at gå på kompromis med kvaliteten i eksamensafviklingen, hvorfor DEG henstiller til, at skolerne er opmærksomme på muligheden for at afvikle mundtlig eksamen med fjern-censur.

Jens Christen Hylkjær, vicerektor på Uddannelsescenter Holstebro, har udarbejdet et notat om muligheder og udfordringer ifm fjerncensur og opfordrer skoler der har lyst til at afprøve muligiheden om at henvende sig til ham - så vil der evt. blive igangsat et pilotprojekt på området.
Læs hele notatet om fjern-censur her

 

Spørgsmål og svar om den digitale prøvevagt:
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/unu/spm/271/svar/1567350/2033462.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/unu/spm/274/svar/1567356/2033474.pdf

 

Husk STUK's kommene tilsyn med lærerkompetencer
DEG-L opfordrer alle til at forberede sig på STUK's varslede tilsyn med lærerkompetencer - også på eux. 

 

Input til breve om reservering af plads
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte fredag den 15. marts 2019 nedenstående mail til ledere af de gymnasiale institutioner.Man har udarbejdet en række tekster, som I kan anvende i forbindelse med, at ansøgere til de gymnasiale uddannelser skal have besked om, at I har reserveret en plads til dem.
 http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/materialer-og-information/tekstforslag-til-breve

 

Inspirationshæfte om grundforløbet på stx, hhx og htx
EVA har udarbejdet et Inspirationshæfte, der formidler resultater fra 3. delrapport i ministeriets følgeforskningsprogram til gymnasiereformen, som blev offentliggjort i november 2018. Inspirationshæftet handler om grundforløbet på stx, hhx og htx. Hæftet viser resultater fra følgeforskningen og giver eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet. Formålet med inspirationshæftet er at give inspiration til de ledere, lærere og evt. elevrådsrepræsentanter, der skal arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af grundforløbet på de treårige gymnasiale uddannelser.

Læs Inspirationshæftet her

 

Sæt kryds i kalenderen: Års-tema-konference
Den 24.- 25. september 2019 er der års-temakonference i København for alle rektorer på hhx og htx.
Glæd dig - det bliver et spændende program. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K