Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 13-14 2020

 
 
 
 
 
 


Breve om tilskud til AMU og enkeltfag samt til FVU, OBU m.m. 
Børne- og Undervisningsministeriet har den 31. marts udsendt et brev om tilskud til AMU og enkeltfag. 1. april udsendte undervisningsministeriet et tilsvarende brev om tilskud til hf-enkeltfag, avu, FVU, OBU og GSK. Der fraviges fra flere regler under Covid19, hvilket betyder, at der vil være særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med tilskud og indberetninger af tilskudsudløsende aktivitet, som gennemføres i nedlukningsperioden. Blandt andet kan aktivitet, som udbydes efter d.13. marts 2020, i løbet af nedlukningsperioden gennemføres ved nødundervisning med fuldt tilskud, uanset om aktiviteten under normale forhold ville have været gennemført som fjernundervisning. 

God praksis for afholdelse af virtuelle prøver på erhvervsuddannelser under Covid19
Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning, hvori der gives en række råd til de skoler, der vælger at gennemføre mundtlige prøver som videokonference. Nødbekendtgørelsen § 8, stk. 2, nr. 2, giver mulighed for at afvige fra reglerne om, at der skal være en tilsynsførende hos eksaminanden. Vejledningen omhandler derfor også de problematikker, der kan opstå som følge heraf. I slutningen af dokumentet er vedlagt en tjekliste, der kan hjælpe med at få overblik over, hvad der bør være fokus på før, under og efter prøven. 


Ny eller revideret karakterskala
Sammen med en række andre organisationer på uddannelsesområdet har DEG rettet henvendelse til ministeren med anbefalinger til en ny eller revideret karakterskala. Pernille Rosenkrantz-Teil og Ane Halsboe-Jørgensen har sendt et fælles imødekommende svar, hvor de takker for vores bidrag og lægger op til en bred, demokratisk og åben dialog.

Skoler, der udbyder AMU-kurser som fjernundervisningsforløb
DEG har oprettet en liste over skoler, der udbyder AMU som fjernundervisning på DEGs hjemmeside.

Fasthold og opkvalificer medarbejderne med fjernundervisning i AMU
AMU-kurser som fjernundervisning kan være en oplagt mulighed i denne nedetid til at opkvalificere medarbejdere samtidig med, at virksomheden modtager løntabsgodtgørelse. Dette har DEG udsendt to pressemeddelelser om i samarbejde med hhv. Dansk Erhverv og Pension Danmark: AMU er en oplagt mulighed under Coronakrisen og Kom styrket ud af Coronakrisen: Opkvalificer medarbejderne med tilskud fra kompetencefondene 

Derudover er DEG i løbende dialog med FH og DA, hvilket blandt andet har resulteret i et fælles opråb fra FH og DA til pressede virksomheder om at de skal overveje opkvalificering.

Lønkompensation for lærlinge
Elever og lærlinge er omfattet af muligheden for lønkompensation, således, at virksomheder, der pga. Coronakrisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, kan fastholde deres lærlinge/elev. Virksomheder kan modtage lønkompensation på 90 pct. af elevens/lærlingens løn, dog maks. 26.000 kr. Det er en forudsætning at lærlingen/eleven modtager sin normale løn. Kompensationsordningen er midlertidig og løber frem til 9. juni 2020.

Skuffende udvikling i antallet af under, der søger ind på erhvervsuddannelserne 
De netop offentliggjorte søgetal fra Undervisningsministeriet afslører, at 20 pct. af de unge fra 9. og 10. klasse har valgt at sætte kryds ved en erhvervsuddannelse, hvilket er samme niveau som sidste år. Det er en skuffende udvikling, der ligger langt fra de politiske målsætninger om at 30 pct. af ungdomsårgangen i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. Dette udsendte DEG er pressemeddelelse om den 28. marts:
Skuffende udvikling i antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne.

God påske!

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev