Del

Nyt fra Effekt- og evalueringsudvalget

Udvalget har fokus på de klare mål og indikatorer samt udviklingen af handleplaner for øget gennemførelse i forbindelse med EUD-reformen.

De fire klare mål og kvalitetsindikatorer

Undervisningsmisteriet arbejder fortsat på at fastsætte de endelige indikatorer for skolernes og sektorens målopfyldelse i forhold til EUD-reformen. Indikatorerne bliver målt på skoleniveau og nationalt, da både erhvervsskoler og regeringen er forpligtet til at bidrage til, at nå reformens mål.

Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, der skal udvikle en indikator for elevtrivsel og aftagertilfredshed. I aftaleteksten er disse to områder defineret som indikatorer, der skal vise om tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne bliver styrket. Ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra Teknologisk Institut, KORA, EVA samt Københavns Universitet og SFI. Ekspertgruppen afslutter sit arbejde den 15. marts 2015. Effekt- og evalueringsudvalget er repræsenteret i en referencegruppe til ekspertgruppen og holder løbende møder med Kontoret for Tværgående Uddannelsesudvikling, der har ansvaret for området.

Næste møde er planlagt til primo marts 2015. Udvalget arbejder i øjeblikket på en guide til, hvordan ledelse og bestyrelser kan samarbejde om at sikre, at skolen opnår tilfredsstillende resultater i forhold til EUD-reformens mål.

Handleplaner for øget gennemførelse 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 (HP 2015). Deadline for skolernes indsendelse bliver den 15. april 2015. HP 2015 vil være den sidste handlingsplan for øget gennemførelse inden ikrafttræden af aftale om ’Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser’. Undervisningsministeriet har orienteret om, at skabelonen vil være i lighed med de tidligere år, men med skolernes forberedelse af reformimplementeringen som særligt fokusområde.

Undervisningsministeriet afholder ikke en HP-konference i år, men sender inden jul et brev til skolerne med yderlige information om processen for HP 2015.

Handleplaner for 2016 og fremefter

Handlingsplan for øget gennemførelse skal udvikles som følge af aftale om ’Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser’. Undervisningsministeriet er i dialog med relevante parter, herunder DE og Danske SOSU-skoler, om udvikling af konceptet, som træder i kraft fra 2016. Skolerne vil blive informeret om koncept og proces ultimo 2015.

Effekt og Evalueringsudvalget arbejder på, at sikre at de nye handleplaner tænkes sammen med de klare mål samt at timingen af handleplanerne justeres så det passer bedre til skolernes årshjul og affapportering til bestyrelserne. Effekt og Evalueringsudvalget har fremlagt forslaget for Undervisningsministeriet og afventer at ministeriet udarbejder et nyt koncept for handleplanerne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K