Del

Danske erhvervsskolers udspil til nye adgangs- og gennemførselskrav i de gymnasiale uddannelser

I regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne er det foreslået, at en elev skal have opnået mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver for at få adgang til såvel en erhvervsuddannelse som til en gymnasial uddannelse.

Under forhandlingerne om erhvervsuddannelsesreformen blev der fremsat politisk ønske om, at adgangskravet til de gymnasiale uddannelser skulle ligge på et højere niveau end 02 i dansk og matematik. Ønsket var begrundet i, at de gymnasiale uddannelsers studiekompetencegivende formål og behovet for, at eleverne bliver klædt bedre på i forhold til de krav de vil møde i de videregående uddannelser.

Ved forliget om reform af erhvervsuddannelserne blev det besluttet, at fastholde karakterkravet til erhvervsuddannelserne, og at spørgsmålet om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser efterfølgende skulle forhandles i gymnasieforligskredsen.

Forslag fra Danske erhvervsskoler-Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne er enige i, at de gymnasiale uddannelsers studiekompetencegivende formål i højere grad end i dag skal resulterer i, at flere gymnasieelever efter afsluttet eksamen rent faktisk påbegynder en videregående uddannelse. Det er samtidig vores opfattelse, at en opstramning ikke kun handler om adgangskrav og fokuserede uddannelsesparathedsvurderinger, men i høj grad også om de krav eleverne møder, når de gennemfører uddannelsen.

Danske Erhvervsskoler foreslår derfor, at der iværksættes en opstramning af de faglige gennemførselskrav i de gymnasiale uddannelser, så flere elever med en gymnasial eksamen med mindre brug af gymnasiale supplering påbegynder en videregående uddannelse.

Som udgangspunkt kunne forslaget om en opstramning af gennemførselskravene gennemføres ved:

·         Engelsk niveau A gøres til et obligatorisk fag i alle de gymnasiale uddannelser

·         Matematik niveau B gøres til et obligatorisk fag i alle de gymnasiale uddannelser med mindre eleven i sit forløb afslutter tre fremmedsprogsfag på niveau A.

·         Alle studieretningsfag skal være på A og B-niveau.

Det skal tilføjes, at den endelige udmøntning af forslaget naturligvis bør foretages i forhold til de enkelte uddannelsers særkende, herunder at HTX-uddannelsen ikke bør tillægges mere undervisningstid. (Uddannelsen indeholder allerede ca. 200 timer mere end de øvrige treårige gymnasiale uddannelser)

I de uddannelser, hvor forslaget giver behov for øget uddannelsestid kan dette realiseres ved en ændret organisering af lærernes tid. Forslaget forudsætter ikke øgede bevillinger til uddannelserne, men forudsætter, at en del af det kvalitetsløft, der er en del af forudsætningen bag OK 13, henføres de foreslåede løft af fagenes niveau. Danske Erhvervsskoler-Lederne foreslår i forlængelse heraf, at den ændrede organisering af lærernes tid også omsættes i en ændret progression i de anvendte arbejdsformer, så eleverne i den afsluttende del af uddannelserne i højere grad bliver vænnet til de selvstændige arbejdsformer, der anvendes i de videregående uddannelser.

Forslaget om løft af fagenes niveau indebærer samtidig, at flere elever vil afslutte deres gymnasiale uddannelse med en fagsammensætning, som bedre matcher de specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Forslaget vil derfor samtidig betyde, at behovet for gymnasiale suppleringskurser reduceres.

I tilknytning hertil skal det foreslås, at karakteren fra de gymnasiale suppleringskurser, der er nødvendige for at en elev kan optages på en bestemt videregående uddannelse, indregnes i elevens karaktergennemsnit. Herved bliver der mindre grund til, at elever i de gymnasiale uddannelser vælger studieretninger og valgfag med udgangspunkt i, hvad der kan give gode karakterer frem for, hvad der giver direkte adgang til en ønsket videregående uddannelser.

Det skal foreslås, at der fastættes måltal på forbruget af gymnasiale suppleringskurser og at målopfyldelse indgår i kvalitetstilsynet både på sektorniveau og i forhold til den enkelte institution på samme måde som de nu opstillede måltal på erhvervsuddannelsesområdet indgår i tilsynet.

 

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K