Del

Høringer siden sidst

Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne

Efter lang tids arbejde lykkedes det Dansk Erhvervsskoler at få indført 2 årlige optag på GF1 i udkast til forslag til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

I den sammenhæng gjorde DE-L i høringssvar opmærksom på, at der var behov for at få ændret formuleringen, så det tydeligt fremgår, at det er obligatorisk at udbyde grundforløb 1 til august, og at skolen kan vælge at udbyde grundforløb 1 i januar.

Danske Erhvervsskoler påpegede vanskeligheden i, at et grundforløb altid er knyttet til et specifikt hovedforløb. Fx bør grundforløb 2 kunne være fælles for to forskellige hovedforløb med samme overgangskrav.

Læs hele høringssvaret her

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Danske Erhvervsskoler-Ledernes EUD-udvalg har sammen med en række faglige ressourcepersoner, som er tilknyttet udvalget, drøftet udkastet til bekendtgørelsen. De reaktioner vi modtog, blev brugt både direkte i høringssvaret og til udarbejdelse af understøttende bilag.

De tilknyttede skolers tilbagemeldinger indeholdte en samstemmende afstandtagen fra, at reformen af erhvervsuddannelserne er blevet brugt til markante og tilsyneladende ubegrundede og unødige opstramninger i overgangskravene til hovedforløbene. I visse tilfælde er overgangskravene sat så højt, at det rent teknisk kan være vanskeligt at opfylde overgangskravene på de 20 uger. Samtidig pointerede Danske Erhvervsskoler, at vi opfattede disse tiltag som værende i modstrid med ambitionen bag reformen om at udvikle et attraktivt og stærkt erhvervsuddannelsessystem. Herunder, at de overgangskrav der er indeholdt i bekendtgørelsesudkastet, vil gøre det særdeles vanskeligt at nå målsætningen om en større søgning direkte fra grundskolen til erhvervsuddannelserne (25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025).

Derudover problematiserede Danske Erhvervsskoler, at udkastet til bekendtgørelse ikke fastlægger, hvorledes overgangskravene skal forstås i forhold til Ny mesterlærer. Af lovbemærkningerne fremgår: ”grundforløbet erstattes helt eller delvis af praktisk oplæring i en virksomhed, således at det er muligt at erstatte grundforløbets 2. del med Ny mesterlære”. Betyder det, at det er op til den enkelte elev selv at skaffe sig de nødvendige almene grundfag, eller betyder det at overgangskravene ikke gælder i ny mesterlære?

Læs hele høringssvaret her

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler - Lederne har indhentet bemærkninger fra skolerne og havde på dette grundlag en række bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

I tilbagemeldingerne fra skolerne var der særlig fokus på, at bekendtgørelsesudkastet omfatter alene almene grundfag. Den gældende grundfagsbekendtgørelse omfatter en bredere fagrække herunder førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Dette fag gennemføres mest hensigtsmæssigt som faste kursusforløb, hvor elever fra flere uddannelser kan være samlet. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at det efter bekendtgørelsesudkastet bliver op til de enkelte faglige udvalg at fastsætte deres egen beskrivelse inden for førstehjælp og brandbekæmpelse. De forskellige beskrivelser vil forhindre, at der etableres samlæsning i kursusforløb. Vi skal derfor foreslå at førstehjælp og elementær brandbekæmpelse fastholdes som grundfag.

Læs høringssvaret her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K