Del

Nyt fra HR-udvalget

Opgørelse af merarbejde
I forbindelse med opgørelsen af merarbejde findes der ikke et centralt krav omkring fastsættelse af retningslinjer for bagatelgrænser, ligesom der ikke er udstukket centrale retningslinjer. Ved opgørelsen af medarbejderens merarbejde skal der altid forud være tale om en dialog med medarbejderen, hvor man konkret forholder sig til medarbejderens merarbejde og foretager en konkret vurdering af dette merarbejde.

Lærerkompetencer
Undervisningsministeriet har inviteret skolerne/DE-L, og lærerorganisationerne til dialog om kompetenceudvikling og til at være med til at udvikle på kompetenceudviklingsdelen, bl.a. omkring varighed og niveau. Dette har bl.a. foregået i et partssamarbejde om lærerkompetenceudvikling i forbindelse med OK13, og som nu har fastlagt fælles pejlemærke for kompetencemål for efteruddannelse på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Disse pejlemærker danner også som udg.pkt. grundlag for det videre arbejde omkring kompetenceudviklingen. I den forbindelse skal det nævnes, at DE-L sammen med Uddannelsesforbundet og HL har nedsat en arbejdsgruppe til at se på lærerkompetencerne i medfør af EUD-reformen. Før sommerferien tog ministeriet initiativ til at iværksætte en kortlægning af kompetence på skolerne og hos lærerne. Vi forventer, at resultatet af denne undersøgelse offentliggøres i oktober. Endelig er DE-L indgået i et interessant samarbejde om at udvikle ”Professionel kapital” på de gymnasiale uddannelser, for derigennem at understøtte læringsmiljøet, arbejdsglæden og det læringsprofessionelle miljø, og for herigennem at højne læringen hos den enkelte elev.

Link til pejlemærker for kompetencemål
Link til notat om kompetencepolitik

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K