Del

Nyt fra økonomiområdet

Vejledning - momspligt salg af elevproducerede varer og ydelser

SKAT har den 29. oktober 2018 udsendt et styresignal , der udvider omfanget af momsfritagelse for salg af elevproducerede ydelser.

Desværre må det konstateres, at styresignalet gør momsspørgsmålet vedrørende elevproducerede varer mere komplekst at administrere. 

Som en hjælp til skolerne har DEG derfor fået udarbejdet et notat af Deloitte. Notatet beskriver – mere operationelt - hvorledes  skolerne skal vurdere momsproblematikken samt hvordan vurderingen kan dokumenteres. 

Formålet er at sikre, at ved kontrolbesøg af SKAT foreligger der en beskrivelse af den konkrete vurdering. Hvis SKAT er uenig vil ændringer alene være fremadrettet.

Læs mere i nednstående links:

Styresignal vedr. moms af elevproducerede varer mv.

Notat vedr. styringssignal for moms af elevproducerede varer mv.

Skema til vurdering af moms af elevproducerede varer mv.

 

GDPR-netværk blandt erhvervsskolerne

GDPR-netværket mødes som udgangspunkt 3-4 gange om året, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling omkring den praktiske håndtering af GDPR-problemstillinger. Derudover deles skabeloner og andet materiale, og der skrives rundt til deltagerne i netværket, hvis man har brug for sparring omkring GDPR imellem møderne.

Skolerne i netværket skiftes til at være værtsskole og dermed stå for indkaldelse og dagsorden til møderne. Næste møde afholdes på Syddansk Erhvervsskole i Vejle, tirsdag den 26. marts 2019. Hvis man ønsker at deltage, kan henvendelse ske til Trine Kynde Hovad på tkh@sde.dk senest 12. marts 2019.

 

Rammeaftaler ved køb af nyt studiesystem

Den forventede SKI-rammeaftale 02.19 SaaS og Cloud til brug i forbindelse med indkøb af nyt studieadministrativt system er udskudt fra februar 2019 til april 2019. Baggrunden for udskydelsen er bl.a. den juridiske kompleksitet i aftalen samt behov for mere tid til at sikre, at aftalen i videst muligt omfang kommer til at afspejle brugernes og markedets behov.

Skolerne kan kontakte Jens Hedegaard Madsen i SKI på mail: jhm@remove-this.ski.dk samt telefon: 40553863 for yderligere information.

 

Brev om udgifter til markedsføring sendt til almene gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre

UVM har sendt brev til bl.a. erhvervsskolerne vedr. det politiske ønske om at nedbringe markedsføringsudgifterne på de almene gymnasier, voksenuddannelsescentrene og erhvervsskolerne fra 2019 og frem. Brevet er en gentagelse af hvad der fremgår af det tidligere udmeldte vedr. finansieringen af FGU samt orienteringsbrevene for finanslov 2019.
Læs brevet her

 

Regeringens udspil om nyt taxametersystem og de seks styrende principper

Regeringen kom før jul med Nyt ungeudspil: Veje til uddannelse og job med mod på livet Udspillet består af to spor, hvor det første bl.a. omhandler et nyt taxameter- og tilskudssystem. Regeringen opstiller seks 6 succeskriterier for et nyt taxameter- og tilskudssystem:

  1. Høj kvalitet, der sikrer de rette kompetencer

  2. Geografisk nærhed og hensigtsmæssig geografisk dækning og fordeling af udbud

  3. Lavere frafald og hurtigere omvalg

  4. Simpel og gennemsigtig tilskudsmodel

  5. Styrbar og fleksibel tilskudsmodel

  6. Omkostningseffektiv institutionsdrift

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K
pregnant-hd.netbondage-guru.netporno-xxx.net