Del

Lov om specialpædagogisk støtte

Skolerne har gennem længere tid haft et stort ønske om at få bedre mulighed for at støtte unge såvel som voksne, der har behov for specialpædagogisk støtte til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning eller arbejdsmarkedsuddannelser.
I forbindelse udmøntningen af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, der er den aftale, der etablerer Forberedende Grunduddannelse (FGU) har Folketinget vedtaget en lov, der indføre specialpædagogisk støtte til voksne på de almene og de erhvervsrettede voksenuddannelser samt en ordning, der sikrer adgang til specialpædagogisk støtte i overgangen mellem uddannelsesniveauer. Det betyder også, at forsøgsordningen med specialpædagogisk støtte på arbejdsmarkedsområdet gøres permanent.
Loven indebærer desuden, at støtteberettigede elever (unge og voksne) ved skift af skoleform eller uddannelsesniveau, samt kursister, der deltager i FVU eller VEU kan medtage de bevilligede hjælpemidler, indtil der ydes støtte på den nye uddannelse.
Loven lægger endvidere op til, at der skal etableres en ordning, der i højere grad skal sikre et friere leverandørvalg af ovenstående ydelser.
Loven er trådt i kraft den 1. august 2019.


AMU udbudsrunde 2019 og Code of Conduct
AMU-udbudsrunden 2019 er blevet åbnet d. 17. januar 2019. Ansøgningsfristen udløber 18. marts 2019.
Det blev besluttet i ”Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse”, at udbudsrunder til AMU fremover som minimum skal finde sted hvert 4. år og at den næste udbudsrunde skulle finde sted i 2019.
Formålet med udbudsrunden er at styrke AMU-udbuddet gennem udbudsplacering, dvs. det skal sikres at alle relevante AMU-uddannelser udbydes der, hvor der er efterspørgsel. 
De geografiske dækningsområder er ophævet, dvs. alle godkendte udbydere vil nu kunne udbyde og markedsføre AMU-uddannelser i hele landet.
Udbudsgodkendelserne forpligter udbyderne til i fællesskab at sikre, at der udbydes arbejdsmarkedsuddannelser. Det har derfor været naturligt, at Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skoler har opdateret de fælles spilleregler for god adfærd, Code of Conduct. Spillereglerne har eksisteret siden 2009, men er blevet revideret op til åbningen af AMU-udbudsrunden 2019. 

 ”Udbudsrunden er en god anledning til at minde hinanden om, at AMU-udbyderne har et fælles ansvar for at overholde og leve op til lovgivningen og intentionerne heri. Fælles spilleregler letter også samarbejdet, fx om koordinering af udbud og opsøgende indsats på tværs af geografi,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG. 

”Det danske arbejdsmarked er afhængigt af et velfungerende videre- og efteruddannelsessystem, der tilgodeser alle interessenter på områder, ikke mindst brugerne af uddannelsestilbuddene. Derfor er det vigtigt, at vi som udbydere af AMU sender et klart signal om, at vi på tværs af organisationer arbejder sammen om at skabe de bedst mulige rammer for uddannelserne,” siger Michael Esmann, sekretariatschef for Danske SOSU-skoler og B-SOSU. 
De kommende AMU-udbydere får besked til september, og udbuddene træder i kraft fra november 2019.
  

VEUG flytter til AUB
Som en konsekvens af trepartsaftalen overtager AUB administrationen af VEU-godtgørelsen og tilskud til befordring. Dvs. fremadrettet vil der være én samlet tilmeldings- og ansøgningsproces.
AUB overtager også administrationen af tilskuddet til kost og logi fra 2019. Det betyder, at skolerne fra og med den 1. januar 2019 skal anmode om refusion af udlæg til kost og logi hos AUB i stedet for hos Undervisningsministeriet.
Læs mere her:
indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/aub-overtager-veu-godtgoerelse

Certificering af 23 -e-læringsforløb
I de senere år har udbuddet af erhvervsrettede e-læringsforløb været stigende, og som følge heraf har Det Nationale Videnscenter for e-læring i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier inviteret skolerne til at afprøve en nyudviklet certificerings¬ordning. I andet halvår 2018 er der gennemført et pilotprojekt omfattende 23 e-læringsforløb. 
14 skoler har deltaget i pilotprojekt i 2018, hvor 23 e-læringsforløb er blevet certificeret. Det er Det Nationale Videnscentre for e-læring, der har stået for projektet og som har gennemført certificeringen. 13 af forløbene var AMU-uddannelser. De øvrige forløb var EUD-forløb.

Når et e-læringsforløb bærer certifikatet ”Certificeret e-læringsforløb” betyder det, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. Certificeringen handler i udgangspunktet ikke om didaktiske og pædagogiske overvejelser, men i processen med at beskrive forløbene har samtlige undervisere i projektet givet udtryk for, at de har fået styrket deres undervisningspraksis.

Lektor Ph.D. Bent B. Andresen, Aarhus Universitet, DPU har som forsker fulgt certificeringen af de første 23 e-læringsforløb og har i rapportform formidlet de vigtigste fund fra følgeforskningen. 

Læs mere om certificeringsordningen og find følgeforskningsrapporten her:
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K
pregnant-hd.netbondage-guru.netporno-xxx.net