Del

Nyt fra VEU

AMU udbudsrunde 2019
8. november 2018 er alle skoler blevet informeret om AMU udbudsrunden 2019. STUK har udsendt orienteringsbrev, oversigt over efteruddannelsesudvalgenes anbefalinger for antal udbydere på de enkelte FKB´er samt orientering om at skolerne i løbet af 2019 skal skifte system til administration af AMU og åben uddannelse, idet EASY-A udfases.  STIL har formuleret en række krav til de markedsleverede systemer. Kravene fremgår af systemrevisionsbekendtgørelsen og de markedsleverede systemer ventes klar omkring årsskiftet 2018/2019

Vi forventer udbudsrunden åbner den 17. januar 2019, og ansøgningsfristen udløber 18. marts 2019. Nye udbudsgodkendelse træder i kraft oktober 2019, mens de gamle udbudsgodkendelser første udløber januar 2020. Tidsplanen i øvrigt kan se på linket nederst.

 VEU-trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse fastlægger, at udbudsrunder til AMU, hvor alle godkendelser sættes i spil, fremover som minimum skal finde sted minimum hvert 4. år. Derudover suppleres de samlede udbudsrunder med mulighed for løbende at indgive ansøgning fra nye udbydere – både offentlige og private.

Væsentlig er det, at de geografiske dækningsområder afskaffes, så alle udbuds-godkendelser bliver landsdækkende.

Se mere her:
https://uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-uddannelser

Lov om specialpædagogisk støtte
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne har afgivet høringssvar over ”udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer”. Lovforslaget er første behandlet i Folketinget 15. november, og er derfor endnu ikke vedtaget.

Loven vedrører udmøntning af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, der er den aftale, der etablerer Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Med lovforslaget foreslås indført specialpædagogisk støtte til voksne på de almene og de erhvervsrettede voksenuddannelser og en ordning, der sikrer adgang til specialpædagogisk støtte i overgangen mellem uddannelsesniveauer. Det betyder også, at forsøgsordningen med specialpædagogisk støtte på arbejdsmarkedsområdet gøres permanent.

Lovforslaget indebærer også at støtteberettigede elever (unge og voksne) ved skift af skoleform eller uddannelsesniveau, samt kursister, der deltager i FVU eller VEU kan medtage de bevilligede hjælpemidler, indtil der ydes støtte på den nye uddannelse.

Lovforslaget lægger også op til at der skal etableres en ordningen, der i højere grad skal sikre et friere leverandørvalg af ovenstående ydelser.

Skolerne har gennem længere tid haft et stort ønske om at få bedre mulighed for at støtte unge såvel som voksne, der har behov for specialpædagogisk støtte til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning eller arbejdsmarkedsuddannelser.
Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Vi har fokus på beskæftigelsesindsatsen
I forlængelse af regeringens udspil om en forenklet beskæftigelsesindsats, ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.” (november 2017) har regeringen i august 2018 indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Forenklingen betyder bl.a. andet, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til de ledige, men samtidig lægges der op til en besparelse i kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats på samlet set 870 mio. kr.

Når DEG ser, hvordan rammerne udmøntes i flere kommuner, kan vi konstatere, at besparelserne i rigtig mange kommuner hentes i vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen. Målet, om at alle skal med, vil være svært at nå, når midlerne tages alene derfra.

På denne baggrund blev der i oktober afholdt et møde mellem KL og DEG. KL inviterede på dette møde DEG med i en alliance om opkvalificering af de ledige. Formålet med alliancen er af samle de forskellige aktører om at få flere ledige med i opsvinget og få målrettet vejledning og opkvalificering til de ledige, der har der størst behov. Alliancen blev lanceret på KL´s jobcamp 2018. Der skal en langsigtet indsats til, hvor der er vigtigt at se uddannelse som en investering i fremtiden. Målet er, at vi og skolerne kommer i dialog med kommunerne om en strategisk aktiveringssatsning.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K