Del

”GF1 er den nye bro mellem grundskolen og erhvervsskolerne ”

Skole: Svendborg Erhvervsskole
Hvem: Maiken Ager Zeuthen
Antal GF1-elever: ca. 155 elever
EUX: Ja
EUD10: Ja, men ikke på skolen
Hovedområder: Tre: Teknologi, Byggeri og Transport; Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser samt Kontor, Handel og Forretningsforståelse. 

Hvordan har I oplevet de første måneder med implementeringen af GF1?

 - Vi har oplevet det enormt forskelligt. Stort set alle fag har været udfordret i forhold til at nå de nye mål for fagene. Særligt faglærerne har været udfordret. Deres arbejde er meget forandret, og mange af dem har været usikre på, hvordan de skal nå målene, men også meget interesserede i at arbejde sig fremad og hele tiden blive bedre. Vi glæder os allerede til at begynde det næste hold GF1’ere, det bliver enormt spændende – det bliver fantastisk – fordi vi allerede nu er en del klogere på, hvad der virker godt, og hvad vi gerne vil gøre anderledes. - Men det er super positivt, at vi holder på de unge og har fået skabt et egentligt ungemiljø. Det er jeg sikker på, er medvirkende til, at vi har haft et markant lavere frafald i forhold til tidligere. De unge på GF1 virker også mere strukturerede end tidligere, det er nok fordi de alle sammen kommer direkte fra folkeskolen. Jeg ser GF1 som en ny bro mellem grundskolen og erhvervsskolerne.

Hvad har været de største udfordringer?

- Pædagogisk oplever vi her, at overgangskravene særligt på metalområdet er et problem. De er så høje på grundfagene. Eleverne skal løftes op på e-niveau på både dansk, matematik, fysik og engelsk – hvilket svarer til 10. klasses-niveau. Og det er der en del af eleverne, der helt giver op over for. En gruppe af dem kommer her, fordi de har fået nok af at gå i skole og længes efter at komme ud på et værksted og skrue i motorer. De bliver skuffede, når det går op for dem, at de skal knokle så meget med grundfag og være så lidt i værksted. Nogle opgiver ligefrem og vælger et andet fag, hvor kravene ikke er helt så høje.

Hvordan er det gået med tilmelding og frafald?

- På GF1 har vi fået flere elever, end vi havde budgetteret med, og der har været et markant lavere frafald end tidligere. Det største frafald har været på metal, og det skyldes helt klart de høje overgangskrav. På GF2 har vi på nogle hovedområder fået mindre end halvdelen af, hvad vi plejer – og det har kostet lærerstillinger. Vi tror primært, det skyldes de nye optagelseskrav og SU-reformen.

Har I oplevet nogle ændringer ift. typen af GF1-elever?

- I bund og grund synes vi, det er den samme elevtype, men der er tale om en ny form for kombinatorik, fordi holdene ikke er så blandede rent aldersmæssigt, og det gør en tydelig forskel. En del af de nye elever er meget ambitiøse og målrettede – særligt eux’erne.

Hvordan er det gået med eux’en?

- Eux’en er en kæmpe udfordring hos os, fordi vi er så forholdsvis lille en skole. Både i forhold til etableringen af hold og i forhold til økonomien. Heldigvis var der fx nok elever til at danne et eux-hold med 18 elever inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport. Men når de skal på GF2, bliver der eksempelvis kun 6 elever på IT-holdet. Det er rigtig dyrt for en skole som vores. Og næste springende punkt bliver, om mestrene vil have dem.

Har I nogen former for 10. klasse eller 10. klasse samarbejder fx eud10?

- Vi samarbejder med kommunerne omkring eud10 – rent fysisk ligger eud10 på en folkeskole her i byen.

Hvordan har I levet op til de nye krav om fx bevægelse og ungemiljø?

- Vi synes, vi nu tilbyder de unge, unge kammerater i et egentligt ungemiljø, hvilket vi har arbejdet meget på at etablere. Men der er også noget, der er gået tabt. Tidligere sad de helt unge på hold med unge voksne midt i tyverne – det var der også en opdragende effekt i for de unge. Kravet om bevægelse har været lettere at opfylde for nogle hovedområder end andre. Vores afdelinger ligger på forskellige adresser. Fødevarer og det merkantile område bor fx tæt på sportshallerne i den anden ende af byen, mens transport og byggeri her ligger i den modsatte ende. Her har vi så til gengæld indrettet et bordtennisrum, dyrket walk and talk, spillet fodbold og selv bygget en mindre forhindrings- og klatrebane, som bruges flittigt. Lærerne er gået ”all in” – elevernes begejstring har været lidt blandet.

Hvad har overrasket jer mest?

- Vi er blevet langt mere bevidste om, at forældrene spiller en større rolle på GF1 end tidligere. De vil gerne informeres og kommer til vores arrangementer. Det er nyt for os, men skyldes selvfølgelig også, at eleverne er yngre. Vi vil gøre mere ud af forældresamarbejdet fremadrettet.

Hvad har været det letteste?

- At få tætte relationer til eleverne. De viser os alle stor tillid og vil gerne voksenkontakten. Og så har vi fået gode erfaringer med små lærerteams. Småt er godt. 

Hvis I havde muligheden, hvad ville I så ændre på?

- Vi ville ønske, at overgangskravene ikke fyldte så meget. Og så ville vi gerne kunne gøre lidt mere for de elever, der bare længes efter at komme i gang med de praktiske fag og har svært ved de almene. 

Fremtiden – kommer I til at kunne tiltrække flere elever og nå politikernes målsætning?

- Hvis eux'en kommer til at virke, så tror jeg, vi får flere elever, og langsomt vil det være med til at rykke på erhvervsuddannelsernes image som helhed. Hvad giver I det nye grundforløb i karakter? - 7, tæt på vej mod de 10 :-). Jeg giver ikke et rent 10-tal, for GF1 generelt er formuleret på for højt et abstraktionsniveau. Målene på erhvervsfagene er for flyvske og skudt over mål, hvis du spørger mig.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K