Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 19-20 2021

 
 
 
 
 
 

 

PRESSE


Altinget: Sådan bør vi tage et opgør med det snævre dannelsesbegreb
I et debatindlæg d. 12. maj skriver formand for DEG-B, Lars Goldschmidt, og formand for Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne, Per B. Christensen, at ”en del af løsningen på fremtidens behov for faglært arbejdskraft er en introduktion til et udvidet dannelsesbegreb tidligt i grundskolen".
Læs debatindlægget på altinget.dk eller på deg.dk 
 

Pressemeddelelse: Erhvervsskoleelever vil have bæredygtige produkter og plads til alle på arbejdspladsen
Hvis man vil tiltrække de dygtige hoveder og hænder fra erhvervsskolerne, skal man prioritere bæredygtige produkter, og der skal være plads til alle på arbejdspladsen. Det er konklusionen i en undersøgelse, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, iLoveGlobalGoals, Epinion og Danmarks Statistik har gennemført blandt 2.700 erhvervsskoleelever. Undersøgelsen stiller skarpt på, hvordan erhvervsskoleelevernes fremtidige bæredygtige arbejdsplads skal se ud med udgangspunkt i FN’s verdensmål.
Læs pressemeddelelsen og rapporten ”Unges krav til fremtidens arbejdsplads”
 

Altinget: DEG-B og DEG-L næstformænd som ugens profiler i Altinget 
Henover de sidste uger har man kunne læse interview med både Kasper Palm, næstformand i DEG-B, og Annette Vilhelmsen, næstformand i DEG-L som ugens profiler i Altinget.
Kasper Palm er oprindelig uddannet maskinarbejder, og er i dag forbundssekretær i Dansk Metal med ansvar for uddannelsesområdet. Annette Vilhelmsen er direktør på Tietgenskolen, men oprindeligt uddannet lærer og har siden hen tilføjet Cand.pæd. i pædagogik til cv’et.
Læs begge interview med Kasper Palm og Annette Vilhelmsen i Altinget.dk 
 

Avisen Danmark: Bæredygtighed på skoleskemaet halter - Vi må lære os frem
Torsdag d. 13. maj var vicedirektør for DEG, Nina Olsen, sammen med en række andre aktører medafsender på en kronik om, at klimaforandringer og biodiversitetskrise mere end nogen sinde kræver kollektiv handling og fremtidstro. Debattørerne påpeger, at dannelse og uddannelse derfor er helt afgørende: ”Det må sikres, at borgere i alle aldre får de konkrete kompetencer, som gør dem i stand til at udvikle, bygge, servicere og handle – og til at kunne nytænke løsninger til fordel for en bæredygtig udvikling”.  
Læs kronikken på avisendanmark.dk 
 

POLITIKNy aftale om samlet indsats for elever med funktionsnedsættelse
Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forbedre indsatsen for elever og studerende med funktionsnedsættelse. Det er en glædelig nyhed for DEG, som har arbejdet aktivt for mere tid, fleksibilitet og rådgivning for elever med handicap. Med aftalen bliver det blandt andet muligt at forlænge erhvervsuddannelsens grundforløb, mens der igangsættes forsøg med helhedsorienterede studieplaner, og Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever forlænges et år. 
Læs mere om aftalen på uvm.dk 


Trivsel blandt LGBTQ+-elever og andre minoritetselever
På baggrund af en række anbefalinger fra Erhvervsuddannelseselever imod Fordomme (EiF), som er en forening, der koordineres af Sex & Samfund, har DEG rettet henvendelse til STUK med et forslag om i højere grad at indarbejde trivsel blandt LGBTQ+-elever og andre minoritetselever i elevtrivselsundersøgelserne (ETU’en).  
Læs DEGs brev til ministeriet ang. trivsel for LGBTQ+-elever
 

Team Danmark på EUD
Det var med stor glæde, at DEG d. 11. maj modtog nyheden om, at et bredt flertal i Folketinget var blevet enige om at permanentgøre Team Danmark-ordningen på erhvervsuddannelserne. DEG har afgivet høringssvar i sagen og har hele vejen igennem bifaldet ordningen. Aftalen vil blive indarbejdet i et lovforslag, der fremsættes for Folketinget i åbningsugen til oktober. Ordningen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2022.
Læs mere på uvm.dk  


EGU-sporet på FGU skal styrkes
Kun 6 pct. af eleverne på FGU går på EGU-sporet (erhvervsgrunduddannelsen). Det er markant færre end de 11 pct., der var forventet ved etableringen af FGU. Det vil FGU Danmark gøre noget ved, og anbefaler derfor fem tiltag til at understøtte EGU-sporet til glæde for de unge. DEG bakker op om FGU Danmarks forslag og behovet for en særlig indsats for EGU.  
Læs mere på fgu.dk 


KONFERENCER OG EVENTSWebinar om ”Årets Læreplads” og ”Årets Innovative Læreplads”
Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads står for døren. Igen i år afholder DEG et webinar for erhvervsskolerne, hvor DEG og Fonden for Entreprenørskab fortæller om tankerne bag priserne og om hvad der ligger inden for rammerne af kriterierne for indstilling af kandidater. 
Webinaret afholdes d. 22. juni kl. 14.30-15.30. 
Læs mere om webinaret og tilmed dig her 
 

ØKONOMI OG SKOLEDRIFT Skabelon og paradigme for strategi for finansiel risikostyring og tilhørende vejledning
Flere skoler har efterspurgt paradigmet, som STUK havde lovet at have klar primo 2021. DEG-B har rettet henvendelse til STUK herom, da fristen for at skolernes bestyrelser skal have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring d. 1. juli 2021 nærmer sig med hastige skridt. STUK har sendt skabelon, vejledning og et brev til skolernes bestyrelser d.18. maj, hvoraf det fremgår, at fristen er rykket til 1. november 2021.
 

Skolernes udgifter til test og registrering
Regeringen har afsat 80 millioner kroner til finansiering af uddannelsesinstitutionernes nye opgaver i forbindelse med superviseret selvtestning på skolerne i 2. kvartal 2021, jf. uvm.dk. HRØ-udvalget har undersøgt og drøftet, om midlerne dækker skolernes udgifter. Den umiddelbare vurdering er, at trods store forskelle skolerne imellem, løber det nogenlunde rundt med kun et mindre underskud. DEG er opmærksom på, at der kan blive behov for yderligere finansiering såfremt opgaven med superviseret selvtestning på skolerne fortsætter i 3. kvartal.
 

Erfa-gruppe vedr. opgørelse af 26-timers lærerstyret undervisning
På et fællesmøde med STUK for direktører, bestyrelsesformænd og skoleforeninger om opgørelsen af 26-timers lærerstyret undervisning, blev det aftalt, at der skulle nedsættes en erfa-gruppe bestående af praktikere fra erhvervsskolerne. Erfa-gruppen er nedsat d. 15. april og første møde blev afholdt d. 17. maj med bl.a. oplæg fra STIL. Slides fra opstartsmødet kan ses her. Det er bl.a. værd at lægge mærke til slide 4, som viser, hvornår data om de enkelte elever tæller med i STIL’s opgørelse. (dato for kvalifikation til hovedforløb).
 

EKSTERNTag DEP-modul som en Learning Factory
CIU og NCE udbyder et nyt kompetencegivende forløb, hvor deltagerne styrker deres undervisning med et diplommodul i Erhvervspædagogik, der gennemføres som en Learning Factory. Målet er at forstærke koblingen mellem teori og praksis for den enkelte deltager og bidrage til skolens samlede digitale kapacitetsopbygning. Tilmeldingsfrist: 17. juli 2021
Læs mere

 

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev