Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 21-22 2021

 
 
 
 
 
 


PRESSE


Altinget: Vi skal omfavne erfaringer med digitalisering fra coronakrisen med omtanke
Digitalisering må ikke blive et mål i sig selv, men det kan være et godt supplement i værktøjskassen, når det giver mening. Det kan eksempelvis give mulighed for differentieret undervisning og være et værktøj til at komme i kontakt med eleverne, skriver Ole Heinager, formand DEG-L, i et debatindlæg i Altinget d. 2. juni.  
Læs debatindlægget på altinget.dk eller på deg.dk 
 

Berlingske: Lad os sende vores unge tilbage til sundere fællesskaber
”Over halvdelen af de 15-20-årige drak slet ikke eller næsten ikke alkohol under coronanedlukningen i foråret. De kan altså sagtens undvære alkoholen i sig selv. Fællesskabet kan de derimod ikke undvære. Lad os gribe den gyldne mulighed, som genåbningen giver, for at hjælpe unge med at skabe sundere fællesskaber.” Sådan indledes et debatindlæg bragt i den trykte udgave af Berlingske den 30. maj, hvor DEG-L v. formand Ole Heinager er medafsender sammen med en række andre aktører bag initiativet Drukfri Ungdom.
Læs hele indlægget på berlingske.dk 


Altinget: Offentlige arbejdsgivere ansætter stort set ikke tekniske eux-elever
”Det er svært at opdrive en elektrikerlærling eller en mediegrafikerelev med eux på offentlige arbejdspladser”. Sådan skrev Altinget.dk i en artikel d. 27. maj, hvor der blev refereret til en opgørelse, som SMVdanmark har lavet. På spørgsmålet om, hvorvidt der skulle eksistere nogen form for strukturel eller systemisk årsag til, at de offentlige arbejdsgivere ligger så lavt på andelen af tekniske eux-elever, svarer Ole Heinager, formand DEG-L; ”de fleste offentlige arbejdsgivere er jo større virksomheder, som netop burde kunne håndtere de strukturelle udfordringer, der er ved eux. Det burde de faktisk have lettere ved, end den lille håndværksbutik har.” Ole Heinager mener derfor også, at der ligger et kæmpe potentiale for erhvervsuddannelserne, hvis de offentlige arbejdsgivere i højere grad får øjnene op for de tekniske eux’ere.
Læs artiklen på altinget.dk 


POLITIK


Statsministeren: Erhvervsuddannelserne bliver løftestangen for den grønne omstilling
”Erhvervsuddannelserne bliver løftestangen for den grønne omstilling”, sagde statsminister Mette Frederiksen i afslutningsdebatten i Folketinget onsdag d. 2. juni, og tilføjede, at ”vi skal bygge bro mellem klimakampen og de unges uddannelsesvalg.” Dette budskab var der bred opbakning til på tværs af Folketingets partier. Fra DEGs side var dette en glædens dag, da det er et fokus foreningen har arbejdet for igennem flere år med bl.a. analyser, projekter, partnerskaber, SoMe, UNESCO, presse, politikerkontakt, oplæg på konferencer, årsmøde, skolenetværk mm. 
Læs mere om DEGs indsats for verdensmålene


Reformkommissionens første rapport ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”
D. 27. maj præsenterede Reformkommissionen sin første rapport ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”. Formålet er at tegne et billede af de udfordringer kommissionen vil fokusere på i sit arbejde frem mod 2022 i relation til andengenerationsreformer. Der er i alt fem udfordringer, hvoraf 1-3 særligt ser ud til at berøre uddannelsessystemet: ”Unge med uforløst potentiale”, ”Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet” og ”Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret”. DEG vil have stort fokus på reformkommissionens fortsatte arbejde og søge indflydelse, hvor det er muligt.
Læs reformkommissionens første rapport ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”


Forespørgselsdebat om voksen- og efteruddannelsernes bidrag til den grønne omstilling
D. 27. maj 2021 var der forespørgselsdebat i folketingssalen om, hvordan regeringen vil sikre, at voksen- og efteruddannelser for ufaglærte og faglærte kommer til at bidrage aktivt til den grønne omstilling og bliver en central del af de kommende andengenerationsreformer. Her blev efteruddannelsesudvalgene, forskellige puljer og Reformkommissionens fokus på uddannelse samt gruppen, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, blandt andet nævnt. Desuden fremsatte Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Alternativet et forslag om, at voksen- og efteruddannelsesområdet skal spille en central rolle i den grønne omstilling. Sidstnævnte blev vedtaget den 1. juni 2021. 
Debatten kan ses fra 10:51:00 på ft.dk
 

Ny aftale skal hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet
Der er indgået en aftale om en række midlertidige initiativer, der skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I aftalen er også uddannelsesrettede initiativer. Der er blandt andet afsat midler til at forlænge ordningen med VEU-koordinatorer til og med 2022. Der bliver også igangsat et forsøg, hvor den normale referenceperiode for seks ugers jobrettet uddannelse bliver suspenderet. Det gør det muligt for langtidsledige at gøre brug af retten til jobrettet uddannelse i hele deres dagpengeperiode, indtil de igen er i job. 
Læs mere om aftalen på bm.dk 


Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer
Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan for genåbning af Danmark har d. 1. juni 2021 indgået en ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes 163 millioner kroner til mulige uddannelsesforlængelser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb og FGU, hvor det i særlig grad har været vanskeligt at undervise virtuelt i praktiske fag. Endvidere gives mulighed for en ekstra uddannelsesstart for dem, som allerede er startet tre gange på et grundforløb. Samtidig får skolerne mulighed for at bruge de midler, som blev afsat med aftalen tilbage i februar inden udgangen af 2021 i stedet for inden sommerferien, som egentlig var hensigten.
Læs mere om aftalen på uvm.dk 


KONFERENCER OG EVENTS


DEG årsmøde 2021
I løbet af d. 7. juni vil erhvervsskoler og gæster modtage invitation til DEG’s årsmøde 6. september 2021. Indtil videre håber vi på et fysisk dagsmøde uden begrænsninger på deltagerantallet. Det er muligt at tilmelde sig middag om aftenen og overnatning. Antallet af værelser er begrænset ift. tidligere år.
Tilmelding sker på deg.dk

 
Årets Offentlige Bestyrelseskonference 
For 10. år i træk afvikler Dagens Dagsorden Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København, som DEG er samarbejdspartner og medarrangør af. Her deler bl.a. topledere deres faglige viden og giver inspiration til offentligt bestyrelsesarbejde. Oplev bl.a. Connie Hedegaard, Louise Gade og Jesper Fisker give deres bud på kommende pejlemærker for 20’ernes offentlige bestyrelser, og hvordan man bør navigere i dem: Bliver det stærke fokus på konkurrence erstattet af mere samarbejde? Bliver den næste fase af grøn omstilling kendetegnet ved mindre frivillighed og mere regulering? Bliver bestyrelserne gjort yderligere ansvarlige for virksomhedskulturen og adfærden i organisationen? Om eftermiddagen er der mulighed for at vælge en sektorspecifik workshop. Som medlem hos DEG-B er der mulighed for rabat. Koden er sendt til medlemsskolernes bestyrelsesformænd. Alternativt kontakt DEGs sekretariat for kode via mail; info@deg.dk eller telefon; 333 77 888 
Læs mere om Årets Offentlige Bestyrelseskonference


Konference: Den Digitale Erhvervsskole 9.0
Sædvanen tro afholder DEG og Praxis igen i år konferencen Den Digitale Erhvervsskole. Sammen med eVidenCenter og CIU er vi i fuld gang med at sammensætte et spændende program under overskriften Hybridundervisning. Konferencen kommer til at bestå af EdCamp, oplæg og workshops. Som noget nyt vil der være mulighed for at deltage online i eftermiddagens program, så også de, der ikke kan hive en hel dag ud af kalenderen, kan være med. Konferencen finder sted torsdag d. 28. oktober 2021 i Odense Congress Center. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og glæd dig til august, hvor vi offentliggør årets program.


Webinar om ”Årets Læreplads” og ”Årets Innovative Læreplads”
Kåringen af "Årets Læreplads" og "Årets Innovative Læreplads" står for døren. I den anledning afholdes et webinar for erhvervsskolerne, hvor DEG og Fonden for Entreprenørskab fortæller om tankerne bag priserne og om hvad der ligger inden for rammerne af kriterierne for indstilling af kandidater. 
Webinaret afholdes d. 22. juni kl. 14.30-15.30. 
Læs mere om webinaret og tilmed dig


ØKONOMI OG SKOLEDRIFT 


Ny guide til det gode brobygningsforløb for unge mellem 18-29 år 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en inspirationsguide om brobygningsforløb til ledere og medarbejdere i kommuner og på erhvervsskoler. Formålet med brobygningsguiden er at give inspiration til, hvordan man kan etablere og gennemføre et brobygningsforløb for målgruppen af uddannelsesparate og de stærkeste aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 29 år.
Guiden er målrettet medarbejdere i landets jobcentre og erhvervsskoler, der ønsker at etablere et samarbejde om brobygning og har til formål at hjælpe unge i gang med en erhvervsuddannelse. 
Find guiden på star.dk 


AMU-tilmeldinger på voksenuddannelse.dk 
Idriftsættelsen af AMU-tilmeldinger på voksenuddannelse.dk er udskudt til d. 15. juni kl. 09.00. I den forbindelse lukker efteruddannelse.dk og voksenuddannelse.dk ned d. 10. juni kl. 15.00, hvorefter en ny version af voksenuddannelse.dk åbner d. 15. juni. I den mellemliggende nedetid bliver brugerne henvist til at kontakte skolerne direkte, såfremt de ønsker at tilmelde sig. Ved idriftsættelsen vil både skolerne og STIL have en opgave med datavask. STIL leverer en liste med fejl opgjort pr. skole. Listen indeholder oplysninger om, hvad fejlen er, hvilke hold, der er tale om og start- og slutdatoer på disse.
Læs mere om datavask samt nyheden "Voksenuddannelse.dk erstatter EfterUddannelse.dk den 15. juni 2021"
 

Røgfri skoletid
Fra det kommende skoleår (2021/2022) indføres røgfri skoletid for eleverne på ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og unge under 18 år. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område. Det følger af lov om røgfri miljøer, der træder i kraft d. 31. juli 2021. I den forbindelse har uddannelsesinstitutionernes pligt til at oplyse om forbuddet og om konsekvenserne af en overtrædelse. Det vil være op til uddannelsesinstitutionerne at beskrive i rygepolitikken og hvilke konsekvenser det skal have at overtræde rygepolitikken. Derudover er voksenuddannelser ifølge Sundheds- og Ældreministeriets faktaark ikke omfattet af kravet. En række erhvervsskoler har 
allerede indført røgfri skoletid, og i materialet ´Røgfri skoletid på erhvervsuddannelser – Inspiration til at indføre røgfri skoletid’, kan der hentes inspiration til en god implementeringsproces, rygepolitik m.m.
Læs mere om indførelsen af den nye rygelov i ministeriets nyhedsbrev "Nyt om eud"
 

EKSTERN


Informationsmøde om projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelserne
Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen i STEM-fagene på erhvervsuddannelserne (eud og eux). Der kan derfor søges om støtte til projekter, som styrker kvaliteten af undervisningen inden for STEM-grundfag og de STEM-relaterede dele af de uddannelsesspecifikke fag på erhvervsuddannelserne. Der er i alt op til DKK 15 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-5.000.000 af op til 5 års varighed. I denne forbindelse afholdes et online informationsmøde d. 16. juni kl. 14-15.30. Informationsmødet er målrettet potentielle ansøgere. 
Læs mere om Novo Nordisk Fondens projektstøtte og find tilmeldingsblanket på novonordiskfonden.dk  

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev