Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 9-10 2021

 
 
 
 
 
 


PRESSE

Opfordring til ministeren: Handelsskoleelever skal også trives godt
Sammen med Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, LH, opfordrede DEG i en pressemeddelelse d. 5. marts børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, til at inddrage de merkantile elever i regeringens nye ungdomspanel, der skal drøfte unges trivsel efter Corona. D. 8. marts blev eleverne inviteret med i panelet og har dermed fået en vigtig stemme i trivselsdebatten. DEG Takker ministeren for at være lydhør og sikre elevernes repræsentation.
Læs opfordringen her

Debat: Lærerformands generaliseringer om selvejet er voldsomt misvisende
Altinget bringer her til morgen en replik til Gymnasielærernes formand, Tomas Keplers indlæg om selvejet bragt d. 8. marts. Ole Heinager, Formand DEG-L, og Lars Goldschmidt, formand DEG-B, er afsendere og argumenterer for, at det ikke er selvejet, men derimod taxametersystemet der skal ses efter i sømmene, hvis problemerne om manglende samarbejde og urbanisering skal kommes til livs.
Læs debatindlægget her

Pressemeddelelse: Gradvis genåbning af skoler og uddannelser forsætter
D. 9. marts meddelte Regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, at den genåbningsmodel, der allerede har været i gang i Nord- og Vestjylland og på Bornholm siden 1. marts udvides fra 15. marts. ”Det er rart, at vi er på vej, også selvom det er en tung nyhed, at der ikke kan åbnes på samme måde i Hovedstadsområdet og i Nord- og Østsjælland”, siger Ole Heinager, formand DEG-L. Lars Goldschmidt, formand DEG-B, hæfter sig ved, ”at erhvervsuddannelserne og andre praksisrettede uddannelser fremhæves som særligt fokuspunkt i de videre drøftelser om yderligere genåbning.”
Læs pressemeddelelsen her

Pressemeddelelse: Lagkagehuset er årets erhvervscase 
DM i Teknologi og Erhvervscase er skudt i gang, og detailkæden Lagkagehuset er årets virksomhed i hhx’ernes erhvervscase-opgave. Det er en spændende case, og vi håber rigtig mange elever vil deltage i årets konkurrence. Tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase åbner på www.deg.dk i uge 11. 
Læs pressemeddelelsen her

TV-indslag og artikel: Kommende smed og elektriker frygter for deres uddannelse
Svejsetråd, hammeren og beskyttelsesbriller plejer at være en fast til af uddannelsen som smed. Lige nu er det skiftet ud med flere museklik, pen og papir. Ole Heinager, formand DEG-L, siger: ”I starten har vi skubbet teoriundervisningen frem i forløbene, men nu er der behov for, at de unge med praktiske fag kommer i skole igen.” 
Læs artiklen her og se tv-indslaget her (Min 13:58)

POLITIK

DEG støtter op om de unges ønske om bæredygtige uddannelser
1 mio. danske elever og studerende er gået sammen i kampen for mere bæredygtige uddannelser. Overalt i uddannelsessystemet ønsker de at få mere grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen, så de bliver klædt på til at håndtere klimakrisen. DEG bakker op om de unges ønsker og følger bevægelsen. 
Læs mere om de unges kampagne her 

DEG og Pension Danmark sætter fokus på efteruddannelse som et effektivt værktøj under corona
Lars Kunov, direktør DEG, var en af mange oplægsholdere på DEG og PensionDanmarks webinar og voksen- og efteruddannelse, som blev afholdt d. 12. marts. Blandt talerne var også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som lagde vægt på at uddannelse og opkvalificering både er vej ud af den nuværende krise men også en bydende nødvendighed ift. at imødekomme den grønne omstilling. På webinaret gjorde Lars Kunov bl.a. opmærksom på DEG’s folder om uddannelse og de 13 klimapartnerskaber, som illustrerer ministerens pointe. 
Folderen kan læses her

ANALYSER

AE-rådet: Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) forudser i en ny prognose, udgivet d. 9. marts, at der om i 2030 år vil mangle 99.000 faglærte i Danmark, mens der vil være et overskud på 59.000 ufaglærte og 25.000 akademikere.
Læs analysen her  

Survey om faglige mindstekrav
DEG har lavet en survey blandt medlemsskolerne, som giver et overblik over, hvorvidt skolerne oplever udfordringer med at ansætte undervisere pga. faglige mindstekrav. Surveyen kortlægger omfanget af problemerne, samt inden for hvilke fag og med hvilke typer af kandidater, der typisk opstår vanskeligheder. Desuden ser undersøgelsen på hvilke af de specifikke faglige mindstekrav, der særligt volder problemer inden for nogle af hhx og htx’s profilfag. Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Danske Gymnasier, som har gennemført en lignende undersøgelse på de almene gymnasier. DEG arbejder videre med indsatsen ift. at få tidssvarende mindstekrav.
Læs analysen her

INITIATIVER

Erfaringsudveksling ift. genåbning af erhvervsskolerne samt testning af eleverne
D. 10. marts drøftede direktørerne fra landets erhvervsskoler erfaringer fra den første del af genåbningen på Bornholm og i Nord- og Vestjylland. Direktørerne kunne positivt berette om forholdsvis problemfri etablering af testfaciliteter og testning af eleverne. Fra DEG skal der lyde en stor tak til alle skoler for aktiv deltagelse. Der blev på mødet stillet mange spørgsmål, som DEG samler op på sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og sender ud til skolerne.

Netværksgruppe for direktionssekretærerne på DEG's medlemsskoler
DEG har oprettet en netværksgruppe i Teams for direktionssekretærerne på DEG’s medlemsskoler. Gruppen er tiltænkt som et forum, hvor der kan deles erfaringer eller stilles spørgsmål på tværs af skolerne og dannes et større netværk blandt skolernes sekretærer. Kontakt Camilla Kjær Mårtonsson, Overassistent i DEG, for yderlige info ckm@deg.dk.

DEG’s deltagelse i læringsfestival
Den 1.-4. marts blev der afholdt læringsfestival i regi af Centre for Undervisningsmidler (CFU) og Styrelsen for it og læring (STIL). Her deltog DEG-L i flere debatter. Bl.a. en ministerdebat om erfaringer fra corona, hvor Ole Heinager debatterede med Pernille Rosenkrantz-Teil m.fl. Derudover deltog Dorthe Wang fra Tietgen og DEG’s gymnasieudvalg i en debat under overskriften ”Kan virtuel undervisning være med til at løfte den faglige kvalitet i gymnasiet”. Med få undtagelser var der enighed om, at virtuel undervisning kan være med til at løfte fagligheden, hvis det rykkes væk fra nødundervisningen og i stedet bliver et didaktisk tilvalg. Også Allan Kortnum fra Herningsholm Erhvervsskole og DEG’s bestyrelse deltog med et indlæg om, hvordan man træner sin vedholdenhed. 
Se eller gense konferenceoplæggene på læringsfestivalens konferenceplatform her

EKSTERN

Inspirationskatalog om styrkelse af STEM i undervisningen
Novo Nordisk fonden har udviklet et inspirationskatalog om styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelserne. Lars Goldschmidt, formand DEG-B er medunderskriver på en kronik om emnet. Novo Nordisk Fonden har desuden besluttet at uddele op til 15 mio. kr. i 2021 til projekter, der omhandler styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser. De kan søges fra 16. juni 2021.
Læs mere her

Online konference om bedre digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne
På konferencen ”Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland” kan du høre om erfaringerne ved brug af flere digitale virkemidler i undervisningen fra EU-socialfondsprojektet. Læs om projektet her og tilmeld dig konferencen via dette link senest d. 12. april

Kender du en underviser, der bør anerkendes for en ekstraordinær indsats?
Politikens Undervisningspris 2021 er skudt i gang og efterlyser indstillinger af undervisere, der fortjener et ekstra skulderklap. Deadline for indstillinger er mandag d. 5. april. Se mere her

Indstilling til Falkeprisen 2021 er åben
Har du lagt mærke til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne i det forgangne år? Så er der nu åbent for indstillinger til Falkeprisen frem til d. 31. marts. Alle, både kommuner, elever, skoler, organisationer m.fl. kan afgive indstillinger her

EcomTrainer - ny online læringsplatform skal styrke erhvervsuddannelserne inden for digital handel
Videncenter for Digital Handel lancerer en ny online platform, EcomTrainer, der skal styrke erhvervsskoleelevernes kompetencer inden for digitalt salg og markedsføring. EcomTrainer er gratis at bruge for alle undervisere og elever på erhvervsskolerne. Læs mere her

CIU holder faglig fødselsdag den 14. april 
CIU bliver snart to år, og det fejrer videnscentret ved at holde en faglig fødselsdagsfest som tak for det forgangne år til samarbejdspartnere og erhvervsskoler. Det foregår online d. 14. april 2021 kl. 13-15. Tilmeld dig til online fødselsdag her

Webinarer: SKI-webinarer med relevans for erhvervsskolerne 
Over de næste måneder afholder SKI en række webinarer, hvor man kan få ny viden om indkøb og SKI’s aftaler. Nogle af temaerne er it-aftaler, effektiv anvendelse af eksterne konsulenter, anvendelse af vikaraftalen og grønne indkøb. 
Se de kommende arrangementer her

STAR har udmeldt en pulje for ordblinde og læse- og skrivesvage
Som led i finanslovsaftalen om Stimuli og Grøn Genopretning fra december 2020 blev der afsat 48,5 mio. kr. til en ansøgningspulje, der kan understøtte og hjælpe ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage til at styrke deres basale færdigheder. Formålet er at fastholde beskæftigede i målgruppen på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige i målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Ansøgerkredsen er kommuner, private og offentlige virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. 
Læs mere her

Nye grafikker om omvalg af ungdomsuddannelse 
Børne- og undervisningsministeriet vil gerne sikre god information til de unge, som måske fortryder deres valg af ungdomsuddannelse. Grafikkerne skal tydeliggøre de unges muligheder om omvalg til hhv. gymnasial uddannelse og til erhvervsuddannelse og eux og er til fri afbenyttelse for skolerne i deres kommunikation. 
Grafikkerne findes her

BUVM´s tilsynsplan for 2021 er netop offentliggjort
Tilsynsplanen er den overordnede plan for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsarbejde i år og er nu offentliggjort på STUKs hjemmeside.
Find tilsynsplanerne her

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev