Del
 | Pressemeddelelse

Danske Erhvervsskoler – Lederne vil styrke Erhvervsakademierne

Uddannelsesdistribution
Erhvervsskolernes geografiske placering giver et bredt distributionsnet, som erhvervsakademierne kan drage nytte af i forbindelse med udbud af KVU i udkantsområderne. Den tætte sammenhæng med erhvervsskolerne er med til at øge overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser og til at vise et fremadrettet perspektiv for nogle af de unge, som ellers ikke vil få en videregående uddannelse.  

Erhvervsakademiernes størrelse
Erhvervsakademierne skal være større i fremtiden, og erhvervsakademierne bør derfor iværksætte en drøftelse af mulighederne for fusion. Akademierne skal være i stand til at løfte udviklingen, det tætte samspil med erhvervslivet og det internationale arbejde. Både på det praktiske og det strategiske plan stiller det krav til akademiernes størrelse.  

Bestyrelsessammensætning

Erhvervsskolernes repræsentanter skal ifølge lovgivningen udgøre et flertal i akademiets bestyrelse, og de skal varetage erhvervsskolernes interesser. Dette medfører uforholdsmæssigt store bestyrelser samt en indbygget inhabilitet. Udpegningsreglerne bør derfor ændres, og bestyrelsen skal alene varetage erhvervsakademiets interesser. Bestyrelsen bør udpeges direkte, uden at erhvervsskolerne eller andre institutionstyper får dominerende indflydelse.  

Rektors ledelsesrum

Skal erhvervsakademierne fremstå som stærke institutioner, skal de have stærke ledere. Det kræver, at rektor har det fornødne ledelsesrum og kan disponere over erhvervsakademiernes ressourcer. Rektor skal have det fulde ansvar for erhvervsakademiets drift og udvikling, herunder økonomi, administration, markedsføring og pædagogik.  

Øvrige aktiviteter
Ud over fuldtidsuddannelserne omfatter erhvervsakademiernes aktiviteter blandt andet også deltidsuddannelser, kursusvirksomhed, vækstfondsprojekter og internationale projekter. Disse aktiviteter er vigtige for en lokal udvikling, og der skal skabes incitament til at forankre erhvervsakademiernes øvrige aktiviteter lokalt på erhvervsskolerne.  

Erhvervsakademierne er en ny uddannelseskonstruktion, der etableredes den 1. januar 2009 bl.a. med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Siden sin etablering er ansøgningerne til erhvervsakademiernes uddannelser steget med 13 %.   

Erhvervsakademierne udbyder primært erhvervsakademiuddannelser (tekniske og merkantile korte videregående uddannelser), og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere akademier udbyder også erhvervsrettede uddannelser på bachelorniveau. Der findes ni erhvervsakademier i Danmark. Erhvervsakademierne skal evalueres i 2013-2015.  


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K