Del
 | Nyhed

Etiske regler for erhvervsakademiernes arbejde med internationale studerende fra EU og uden for EU


1. Indslusning

 • Erhvervsakademiernes informationsmateriale på engelsk opdateres løbende – også på websiden. Materialet skal give et præcist billede af erhvervsakademiuddannelsernes status og meritmuligheder i forhold til beslægtede uddannelser.  
 • Der optages højst 20 % udenlandske studerende fra samme land pr. hold. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af danske og udenlandske studerende på den enkelte uddannelse.
 • Ved anvendelsen af agenter i rekrutteringsarbejdet skal erhvervsakademiet sikre sig, at agenterne overholder alle etiske regler for erhvervsakademiernes arbejde med internationale studerende. Det anbefales, at man laver en gensidig aftale/kontrakt. Standardkontrakten offentliggøres på skolens hjemmeside, ligesom man oplyser navne og nationalitet på de agenter, skolen benytter sig af. Endvidere skal alle typer af betalinger mellem den udenlandske agent og erhvervsakademiet være synlig for den studerende.  
 • De studerendes faglige niveau tjekkes af Erhvervsakademiets internationale medarbejdere / studievejledere i forhold til optagelseskriterierne.  
 • De studerendes engelskniveau tjekkes af Erhvervsakademiets internationale medarbejdere / studievejledere i forhold til optagelseskriterierne.  
 • I en ”student contract” angives alle nødvendige oplysninger om studiet og om det pågældende erhvervsakademi, herunder de økonomiske vilkår i forbindelse med studiet samt leve- og arbejdsvilkår i Danmark. En standardkontrakt lægges ud på skolens hjemmeside – her lægges også et link til oplysninger om leveomkostninger, bolig, visumregler, sygesikring, fritidsjob, kultur m.m.   
 • Der laves en ”student contract” til alle udenlandske studerende – både fra og uden for EU.  
 • De studerende tilsendes først ”letter of acceptance”, når ovennævnte er tjekket og godkendt. Desuden skal minimum første semester ”tuition fee” være indbetalt og ”student contract” være underskrevet.  

2. Gennemførelse 

 • Hvis den studerende aldrig møder op, udmeldes vedkommende og der gives meddelelse til udlændingeservice.  
 • Der laves et introduktionsforløb for erhvervsakademiets internationale studerende.          
 • Studieaktivitet registreres løbende, således at det meget hurtigt opdages, hvis en studerende ikke er studieaktiv.  
 • Ved manglende tilstedeværelse kontaktes den studerende efter de regler, der er fastlagt i studieordningen. Der følges løbende op på tilstedeværelse, f.eks. ved kontrol af aflevering af bundne forudsætninger, opgaver, etc.  
 • Der afholdes statusmøder med lærerne, der har de udenlandske studerende, således at det er muligt at samle op, hvis noget ikke fungerer.  
 • Det anbefales, at de udenlandske studerende får en mentor – det kan være en ”ældre elev” eller en lærer.  
 • Gennem Erhvervsakademiet igangsættes særlige initiativer for at hjælpe de internationale studerende med at finde egnede praktikpladser.  
 • Erhvervsakademiet sikrer, at underviserne på de internationale uddannelser har tilstrækkelig med kvalifikationer i engelsk og kulturforståelse.  
 • Erhvervsakademierne bør ikke optage studerende, der har gået på et andet erhvervsakademi medmindre minimum 1. semester er gennemført.  


3.  Udslusning  

 • De internationale studerende tilbydes vejledning med hensyn til muligheder for videreuddannelse i Danmark.  
 • De internationale studerende tilbydes vejledning med hensyn til muligheder for videreuddannelse i  udlandet.  
 • Gennem Erhvervsakademiet igangsættes særlige initiativer for at hjælpe de internationale studerende med at finde jobs efter endt uddannelse.

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K