Del
 | Debatindlæg

Giv os nu rimelige arbejdsvilkår

Debatindlæg i Altinget 22.5.15

Af Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne og Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne

Finansministeriet har netop meddelt erhvervsskolerne, at alle vore taxametre beskæres med ca. 1 pct. på grund af den såkaldte dispositionsbegrænsning for hele statens område. Finansministeriets begrundelse er, at lønninger, forbrugerpriser og nettopriser ikke er steget så meget som forudsat i finansloven for 2015. Det svarer i meget runde tal til omkring 100 mio.kr. for vores medlemsskoler, som vi nu skal levere tilbage til Finansministeriet.

Det er særdeles uhensigtsmæssigt for skolernes planlægning og en betænkelig styringsmetode, at man midt i et budgetår melder en sådan beskæring ud. Det kan have konsekvenser for skolerne, der i forvejen står midt i en vanskelig tid på grund af EUD-reformen. Reformen betyder en væsentlig omstilling for alle erhvervsskoler, og flere af forandringerne blev først kendt, efter skolerne havde lagt deres budgetter for 2015.

Konsekvensen af reformen er samtidig en markant aktivitetsnedgang de første år, ikke mindst for de merkantile skoler. Halveringen af det merkantile grundforløb har alvorlige økonomiske konsekvenser for erhvervsskolerne og derfor kan en i forvejen trængt økonomi gøre det særdeles vanskeligt at drive erhvervsskole nogle steder i landet.

Derfor bruger vi rigtig mange kræfter på at føre reformen ud i livet og skabe attraktive uddannelser, der kan tiltrække flere unge fremover. Det er jo en klar politisk målsætning, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2025, og det knokler vi for at gøre vores til vil lykkes. Det kræver gode uddannelsestilbud og mulighed for at informere og vejlede de unge og deres forældre om deres muligheder.

Undervejs i denne turbulente tid har vi derfor ikke brug for at få ændret de økonomiske forudsætninger for vores virke. Vi har i den grad brug for ro omkring vores økonomi, i det mindste et år ad gangen.

Vi beder jo ikke om at beholde penge, vi ikke har haft udgifter for. Men det ville give rigtig god mening, at man i stedet foretog denne regulering på det kommende års finanslov, som det var helt normal praksis indtil for få år siden. Det giver os mulighed for at planlægge og tage højde for det i næste års budget.

De seneste år er det desværre blevet en praksis fra Finansministeriets side, at man henter penge hos skolerne midtvejs i et budgetår. Det er uhyre uhensigtsmæssigt, at skolerne ikke kan regne med at disponere over de penge, de har fået i bloktilskud.

Mener man selvejet alvorligt for uddannelsesinstitutionerne, må man også give os en reel mulighed for at handle og disponere over de penge, vi bliver stillet i udsigt ved årets begyndelse og lægger vores budgetter på baggrund af. I de år, hvor pris- og lønudviklingen har været større end forudsat i finansloven, har man centralt ikke set noget problem i, at skolerne først blev kompenseret året efter, og det har ikke været med tilbagevirkende kraft.

Lad det nu også blive praksis, når det går den anden vej og lad os få rimelige arbejdsvilkår, så vi kan føre de politiske ambitioner på samfundets vegne ud i virkeligheden.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K